Listování
od 

Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů / Kadlec, Jaroslav, Růžička, M., Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- Praha : Česká geologická služba, 2003 -- ISBN 80-7075-600-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Květnice a příroda Tišnovska / Lacina, Jan, Štolfa, V. -- Tišnov : SURSUM, 1999 -- ISBN 80-85799-56-1
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Kyselý déšť - Depozice, účinky, ústup acidifikace
Labe - řeka současnosti a budoucnosti -- Děčín : Pozemní stavby, 1994
Labe Canyon
Labe, řeka současnosti a budoucnosti -- Děčín : Ministerstvo životního prostředí, 1994
Labe, řeka současnosti a budoucnosti, Společnost přátel Děčína Amici Decini, 1994, Děčín
Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice -- Ostrava : Ústav Geoniky AV ČR, 2002 -- ISBN 80-86407-01-2
Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2002
Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 2002 -- ISBN 80-86407-01-2
Typ dokumentu: konferenční sborník (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Laboratorní zkoušky pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců / Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území -- Děčín : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Labské pískovce, 2008
Das Land um Laa an der Thaya - Excursionsführer -- Wien : Oesterreichische geologische Gesellschaft, 1997
Land use planning policy for minerals in Improving framewor conditions for extracting minerals for EU - Exchanging best practice on land use planning, permitting and geological knowledge sharing / Kullmann, Uldrich, Rambousek, Petr, Weber, Leopold, 2010
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 1 -- Ostrava : Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, 2003
Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 2 -- Ostrava : Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, 2003
Landscape Ecology ů an International Tool in Environmental Issues. Abstracts of 13 th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research -- Bratislava : Ústav krajinné ekologie SAV Bratislava, 2003
Landscape Research and its Applications in Environmental Management -- Warsaw : Faculty of Geography and Regional Studies University of Warszaw and Polish Association for Landscape Ecology, 1993 : University of Debrecen, Lithuanian Institute of Geology and Geography, 2005
Landschaftsokologie - Eine Einfuhrung in die Grundbegriffe, Probleme und Methoden.