Listování
od 

Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci EIA záměru "Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu " zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č.4 (dále jen Dokumentace EIA) / Godány, Josef, Kryštofová, Eva, Pecina, Vratislav, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch / Čurda, Jan, Godány, Josef, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 / Godány, Josef, Konečný, František, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k oznámení záměru "Stanovení DP Náklo II a následná těžba štěrkopísků" / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 / Godány, Josef, Hrazdíra, Petr, Mašek, Dalibor, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k oznámení záměru "Těžba štěrkopísků v navrhovaném DP Náklo I" / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů / Godány, Josef, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Posudku EIA záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Grygov", zpracovaného podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Pískovna Tišice - rozšíření těžby" na životní prostředí / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k "Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby štěrkopísků ST1 -ST6" na území Olomouckého kraje (dále jen Územní studie) / Godány, Josef, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k Vyhodnocení vlivů Územního plánu města Duchcov na udržitelný rozvoj území / Godány, Josef, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k záměru "Pískovna Věrovany" pro MŽP / Čurda, Jan, Godány, Josef, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska upřesnění stanoviska MŽP k uplatněným námitkám a připomínkám k návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření ČGS ve věci připomínkování zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina / Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů / Godány, Josef, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné vyjádření k "Projektu I. etapy rekultivace skládky TKO Květná - terénní úpravy povrchu skládky a její odplynění" / Ďuriš, Miloslav, Godány, Josef, Hrazdíra, Petr, Krupička, Jiří, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC - ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků / Čurda, Jan, Godány, Josef, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007 / Babůrek, Jiří, Godány, Josef, Hrazdíra, Petr, Knésl, Ilja, Petáková, Zdeňka, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Odhad možností pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR