Listování
od 

Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín / Adamovič, Jiří, Breiter, Karel, Cílek, Václav, Kuchovský, T., Mikuláš, Radek, Prokop Brokešová, J. -- Praha : Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžná zpráva o studiu sesuvů aktivovaných během extrémní činnosti v červenci 1997 na okrese Vsetín - I. etapa / Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- Brno : ÚGN AV ČR a ČGÚ, 1997
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Předběžná zpráva z geoarcheologického výzkumu ve Staré Boleslavi : předběžná zpráva / Lisá, Lenka -- Praha : Archeologický ústav AV ČR v Praze, v. v. i, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby / Hanzlík, Josef, Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992
Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací v roce 1993 -- ISBN 80-85368-65-X
Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka / Erdinger, Zdeněk, Sklenář, Jan, Vydra, Jaroslav, Živor, Roman -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988 , 1999 -- ISBN 80-7212-117-0
Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998 -- Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999 -- ISBN 80-7212-117-0
Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1997 -- ISBN 80-7212-008-5
Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998 -- ISBN 80-7212-054-9
Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1999 -- ISBN 80-7212-117-0
Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998 -- Praha : Ministrestvo životního prostředí -- ISBN 8072121170
Přehled výsledků projektu Labe IV 2003-2005 -- Praha : VUV TGM Praha, 2006 -- ISBN 80-02-01875-3
Přehled výsledů geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998 -- ISBN 80-7212-054-9
Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy / Bosák, Pavel, Mikuláš, Radek, Žák, Karel -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přehledná geologická mapa 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz
Přehledná geologie Země.
Překročení kritické zátěže dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory / Hofmeister, Jeňýk, Hošek, Jan, Hruška, Jakub, Schwarz, Otakar, Svoboda, Tomáš, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Překročení kritické zátěže síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory / Hofmeister, Jeňýk, Hošek, Jan, Hruška, Jakub, Schwarz, Otakar, Svoboda, Tomáš, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)