Listování
od 

Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy / Bosák, Pavel, Mikuláš, Radek, Žák, Karel -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přehledná geologická mapa 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz
Přehledná geologie Země.
Překročení kritické zátěže dusíku v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory / Hofmeister, Jeňýk, Hošek, Jan, Hruška, Jakub, Schwarz, Otakar, Svoboda, Tomáš, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Překročení kritické zátěže síry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. In: Soubor map atmosférické depozice, překročení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní eosystémy a lišejníková indikace imisní zátěže v KRNAP a CHKO Jizerské hory / Hofmeister, Jeňýk, Hošek, Jan, Hruška, Jakub, Schwarz, Otakar, Svoboda, Tomáš, 2009
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Překročení mezí : konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti, Praha : Argo : Nadace Eva, 1995, 319 s / Meadows, Dennis L., Meadowsová, Donella H., Randers, Jørgen
příloha Geovestnik časopisu Mineralia Slovaca , 2010
Příloha ke zprávě o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice) / Čermák, Vladimír, Dědeček, Petr, Krešl, Milan, Šafanda, Jan -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- Ústí nad Labem : Dům techniky ČSVTS, 1990
Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA "Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo" zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb / Dušek, Karel, Godány, Josef, Mašek, Dalibor, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Připomínky ČGS k upravenému a posouzenému Návrhu zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vyplývající z účasti zástupců OOHPP MŽP a ČGS na veřejném projednání dne 22. listopadu 2010 / Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Připomínky k dopracované verzi Surovinové politiky České republiky, včetně k vypořádání připomínek vznesených Českou geologickou službou dne 31.10. 2011 / Bohdálek, Petr, Godány, Josef, Petáková, Zdeňka, Rambousek, Petr, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000 / Abraham, Miloš, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Krumlová, Hana, Müller, Pavel, Pecina, Vratislav, Veleba, Bohumil, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání -- Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství -- ISBN 978-80-7399-458-7
Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let / Bárta, Jaroslav, Breiter, Karel, Hanák, Jaromír, Havíř, Josef, Holeček, Jan, Klomínský, Josef, Lukeš, Jiří, Málek, Jiří, Mrázová, Štěpánka, Pačes, Tomáš, Procházka, Josef, Rukavičková, Lenka, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Příroda
Příroda - Sborník prací z ochrany přírody. 3 -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1996
Příroda 9. Sborník prací z ochrany přírody. Kras Krkonoš a Podkrkonoší -- ISBN 80-86064-05-0
Příroda a společnost v regionálním kontextu -- Brno : Regiograph, 2001
Příroda Brd a perspektivy její ochrany -- Praha : EnviTypo pro Okresní úřad Příbram, Ministerstvo životního prostředí a AOPK ČR, 1995