Listování
od 

Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 -- ISBN 80-244-0938-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky / Štelcl, Jindřich, Zelinka, Ján, Zimák, Jiří -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2003 -- ISBN 80-244-0733-7
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Přirozený funkční potenciál půd 1:50 000, list 34-11 Znojmo / Janderková, Jana, Sedláček (Brno), Jan, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Příručka jakosti zkušební laboratoře České geologické služby pobočka Brno (vydání č.4) / Kovářová, Miloslava, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Příručka managementu jakosti pro projekt ?Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa. MS / Procházka, Josef, Seifert, Antonín, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Příspěvek ČGS do mezinárodní sítě malých lesních povodí International Cooperative Programme - Integrated Monitoring / Krám, Pavel, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93 / Hubatka, František, Švancara, Jan -- Brno, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: MU, PřF
Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů / Šrein, Vladimír -- Praha : USMH, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- Olomouc : Krajské vlastivědné museum, 1981
Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve -- Praha : Správa chráněných krajinných oblastí ČR, 1996
Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- Praha : Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká speleologická společnost, 1996
Pseudokrasový sborník -- Praha : Zlatý Kůň a Česká speleologická společnost, 1999 -- ISBN 80-85304-64-3
Pseudokrasový sborník. sv. 1 -- Praha : Zlatý kůň, 1999
Publ. Inst. Geoph. PAS
Public recreation and landscape protection - with man and hand in hand? Conference proceedings -- Brno : MU, 2013 : Polish Academy Sciences, 1999
Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science -- Warszawa : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 1995 : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 1993
Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geophysics. -- Warszawa : PAN Instytut geofizyki, 1999