Listování
od 

Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů -- Ostrava : VŠB TU, 2003
Sborník Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí -- Brno, 2000 -- ISBN 80-210-2266-3
Sborník celostátní konference "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel - proRegio". -- Brno : Institut regionálních informací, s.r.o, 2007
Sborník Česká věda a technika 20.století v mimoevropském světě -- Praha : Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj, 1999
Sborník České geografické společnosti
Sborník ekologie krajiny
Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody -- Sluňákov : Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o, 2007
Sborník "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii" -- Ostrava : Vysoká škola báňská, 1995
Sborník geologických věd-Antropozoikum -- Praha, Česká republika : Český geologický ústav -- ISBN 80-7075-412-5
Sborník Geotechnické symposium -- Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1997
Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- Ostrava : Česká geologická společnost, 1997
Sborník III. vědecké konference s mezinárodní účastí -- Liptovský Muikuláš : Správa slovenských jaskýň, Ministerstvo životného prostredia, 2002 -- ISBN 80-8064-145-5
Sborník III. vědecké konferewnce s mezinárodní účastí -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická společnost, 2002 -- ISBN 80-8064-145-5
Sborník inženýrské seismologie -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 1994
Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1982
Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" -- Liptovský Mikuláš-Žilina : Správa slovenských jaskýň, 2004 -- ISBN 80-8064-201-X
Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc -- Ostrava : VŠBTU, 1996
Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" -- FF MU Brno : Ústav archeologie a muzeologie, 2004 -- ISBN 80-210-3381-9
Sborník "K poctě Vladimíru Podborskému" (E. Kazdová, Z. Měřínský, K. Šabatová eds.) -- Brno : Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2004 -- ISBN 80-210-3381-9
Sborník konference -- Praha : Česká aerosolová společnost, 2003