Listování
od 

Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ / Georgiovská, Lucie, Souček, Kamil, Vavro, Leona, Vavro, Martin -- Ostrava : DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce / Durajová, M., Frydrych, V., Koděrová, K., Kovářová, R., Lachman, V., Novák, P., Patzelt, Z., Rohovec, Jan, Šigut, R., Vachudová, L., Vašíček, R. -- Praha : Technologická agentura České republiky, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stanovení obsahu azbestových vláken ve vybraných stavebních materiálech / Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stanovení variability ve výživě mladých smrkových porostů v závislosti na chemické melioraci půd v nejvyšších polohách CHKO Jizerské hory jako podklad pro rozhodování o dalším managementu těchto porostů / Hofmeister, Jan, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení o umístění stavby kabelového rozvodu nízkého napětí (dále jen kNN) pro pozemek parc. č. 938/1 v k.ú. Horní Slavkov / Godány, Josef, Knésl, Ilja, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009 / Bohdálek, Petr, Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko České geologické služby k ukončené realizaci projektu "Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec" předkládanému v rámci OPŽP, oblast podpory 6.6 / Bohdálek, Petr, Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu / Godány, Josef, Večeřa, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k Posudku o vlivech záměru "Pískovna Věrovany" na životní prostředí, zpracovaného podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů / Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD / Bohdálek, Petr, Godány, Josef, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k Dokumentaci o vyhodnocení vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku" (dále jen Dokumentaci EIA) / Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k Návrhu a Odůvodnění územního plánu Očihov / Godány, Josef, Hrazdíra, Petr, Krupička, Jiří, Lojka, Richard, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k Návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Podbořany (dále jen ÚP Podbořany) / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k návrhu zadání ÚP Vroutek / Godány, Josef, Hrazdíra, Petr, Krupička, Jiří, Lojka, Richard, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k návrhu zadání Územního plánu Oseka / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029" zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona / Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5 / Godány, Josef, Knésl, Ilja, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2" / Godány, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k problému pořizovatele územního plánu města Duchcov při projednání 1. Změny územního plánu města Duchcov a to ve smyslu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy OBÚ Most pro území Ústeckého kraje k vymezeným plochám pro výstavbu v k.ú. města Duchcov / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení - rozšíření stávajícího závodu o novou výrobní halu (pro technologii na obrábění hliníkových odlitků - CNC stroje) a administrativní přístavbu pro společnost STARCAM (dále jen rozšíření stávajícího závodu) / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)