Listování
od 

Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200) / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k výstavbě RD v chráněném ložiskovém území ( dále CHLÚ) v k.ú. Lom u Mostu / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na "Rekultivace území - Smolnická výsypka Chodov, Božíčany" na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská / Godány, Josef, Knésl, Ilja, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k zahájení územního řízení na "plynovod pro plánovanou výstavbu na pozemcích parc. č.p. 661/1, 661/2 v obci a katastrálním území Svatava" / Knésl, Ilja, 2013
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče / Mašek, Dalibor, Poňavič, Michal, Rajchl, Michal, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS k žádosti o stavební povolení a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32 v kú Horní Slavkov a oznámení o spojení územního a stavebního řízení / Godány, Josef, Knésl, Ilja, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek / Godány, Josef, Valečka, Jaroslav, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na "Výstavbu plynovodu a plynovodní přípojky areálu PENTAR, a.s." na pozemcích parc. č. 1967/8, 1967/10, 1967/21, 1967/25, 2016/2 a 2047/1 v k.ú. Horní Slavkov / Knésl, Ilja, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko ČGS ve věci poskytnutí kompletních informací a surovinových údajů z Krajské surovinové politiky Moravskoslezského kraje těžební organizaci Břidlice Morava , a.s., resp. ostatním těžebním organizacím / Godány, Josef, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030". Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice / Godány, Josef, 2009
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko k Návrhu a Odůvodnění územního plánu Lubenec / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Blatno / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko k Návrhu zadání územního plánu Ledvice / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Petrohrad / Godány, Josef, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stanovisko k územnímu plánu sídelního útvaru Chabařovice-Změna č. 6 - Návrh a Odůvodnění, zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů / Godány, Josef, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku -- Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2003
Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden / Kořínek, Jan
Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2013 -- ISBN 978-80-86407-40-1
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stáří a geneze eisgarnského granitu a jeho pozdních diferenciátů (Waldviertel - jižní Čechy) / Breiter, Karel -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
The state of stress in the subducting lithosphere / Slancová, Alice -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR, 2000
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, GFÚ