Listování
od 

Výroční zpráva Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2012 / Blaheta, Radim -- Ostrava : AV ČR, 2013
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny -- Revúca : Správa CHKO Muránska planina Revúca, 1997
Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu -- Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum ochrany kultúrnej krajiny a prírodného dedičstva, Správa chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras, 1999
Výskum, vyuzívanie a ochrana jaskýň -- Tále : Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš -- ISBN 80-8064-201-X
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- 13.-16.11.2001 : Správa slov. jaskýň, 1998 -- ISBN 80-8064-145-5
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc -- Liptovský Mikuláš ; Žilina : Správa slovenských jaskýň ; Knižné centrum - vydavatelstvo, 2006
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006 -- ISBN 80-8064-263-X
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Proceedings -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 2002
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Research, utilization and protection of caves), Program, Abstrakty referátov a exkurzný sprievodca, 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, 2003
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov -- Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 2004
Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana, Večeřa, Josef, 2012
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice -- Ostrava : UGN AV ČR, 1997
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1997
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1997
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl) -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1997
Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1997
Výsledky, problémy a perspektivy inžinierskej geológie v Slovenskej republike
Výsledky sledování látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON / Fottová, Daniela -- Praha, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Výsledky výzkumů na hranici karpat-baden v karpatské předhlubni v České Republice
The Vysocina Region. Thematical Atlas.