Listování
od 

VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE / Ambrozek, Vladimír, Binko, Richard, Čoupek, Petr, Fifernová, Martina, Klimeš, Jan, Krejčí, Oldřich, Krejčí, Zuzana, Kycl, Petr, Martínek, Karel, Metelka, Václav, Moravcová, Olga, Neubertová, Helena, Petrová, Vladimíra, Sedláček, Jan, Svítil, Radek, Šikula, Jan, Zemková, Michaela, 2009
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008 / Čoupek, Petr, Fifernová, Martina, Kašperáková, Dagmar, Kycl, Petr, Metelka, Václav, Moravcová, Olga, Petrová, Vladimíra, Škuta, Svatopluk, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vytvoření komplexní radonové informace pro administrativní jednotky - 2. část - Internetová aplikace / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra, Paleček, Martin, Pospíšil, Václav, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe / Bůzek, František, Čejková, Bohuslava, Herrmann, Zdeněk, Kadlecová, Renata, Válková, Ivana -- Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2006 -- ISBN 80-85900-67-X
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití 3D GIS při projektování vrtných prací / Čížek, David, Franěk, Jan, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe / Blažková, Šárka, Bůzek, František, Kadlecová, Renata, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009 / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- Praha : Česká rozvojová agentura, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití Cs - magnetometrie při detailním geologickém průzkumu / Krmíček, Lukáš, Šešulka, Vojtěch, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
Využití separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro stanovení environmentálně významných látek / Mácová, Daniela, 2012
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu / Lednická, Markéta -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití výpočetní techniky v hornictví a geologii. Databanka mineralogických sbírek na VŠB / Vávrová, Jaroslava -- Ostrava : Vysoká škola báňská, 1993
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využitie kovonosných surovín -- Banská Bystrica : Dom techniky, 1989 -- ISBN 80-230-0000-4
Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek -- Praha : Česká rozvojová agentura, 2007
Vývoj a společenstva silurských a raně devonských hlavonožcových vápenců (pražská pánev, Čechy) / Manda, Štěpán, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin -- Ostrava : Vysoká škola báňská, 1985
Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu Granitový systém Podlesí v Krušných horách / Breiter, Karel, 2005
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání / Boháček, Zbyněk, Kovářová, Miloslava, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj krasu a jeskyní na základě studia jeskynních výplní, Slovinsko. Evolution of karst and caves based on study of cave fill, Slovenia / Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Geologický ústav Akademie věd České republiky, 2003
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vývoj metod a technologií GPS v geodézii -- Brno : Vysoké učení technické, 2005
Vývoj metodiky hydraulického testování rozpukaného masivu / Rukavičková, Lenka, 2006
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)