Listování
od 

Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí. / Blecha, Vratislav, Votoček, Robert, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Zařízení k detekci a měření koncentrace fuorescencenční stopovací látky, způsob měření a použití tohoto zařízení / Hanus, Radek, Hanusová, Irena, Nakládal, Petr, Řehák, Petr, 2008
Typ dokumentu: užitný a průmyslový vzor
Zdroj: UK, PřF
Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001 / Bezuško, Petr, Eremiášová, Renata, Godány, Josef, Janderková, Jana, Petruš, Josef, Rambousek, Petr, Rysková, Radovana, Sedláček, Jan, Slavík, Petr -- Okresní úřad Kolín, MŽP ČR, pro středočes. obl, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách / Bůzek, František, Bystřický, Václav, Duffková, Renata, Fučík, Petr, Gergel, Jiří, Kadlecová, Renata, Kaplická, Markéta, Kvítek, Tomáš, Lechner, Petr, Lexa, Martin, Mrkvička, Jiří, Novák, Pavel, Ondr, Pavel, Peterková, Jana, Svobodová, Miluše, Šantrůček, jaromír, Váchal, Jan, Zajíček, Antonín, Žlábek, Pavel, 2008
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Závěrečná zpráva - Realizační výstup projektu VaV ČBÚ č. 42-05 / Adamec, Z., Daněk, T., Drnec, J., Dvořáček, J., Grmela, A., Hudeček, V., Kukutsch, Radovan, Němec, P., Novotný, K., Podzemský, K., Rakouš, I., Slivka, V., Žůrek, P. -- Ostrava : VŠB-TU Ostrava, HGF, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Závěrečná zpráva ke geomorfologické mapě hlavního města San Salvadoru, Salvador.
Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007 / Dušek, Karel, Godány, Josef, Horáková, Anna, Knésl, Ilja, Lukeš, Petr, Mašek, Dalibor, Petáková, Zdeňka, Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Rýda, Karel, Šír, Pavel, Štrupl, Vít, Večeřa, Josef, Vymazalová, Anna, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994. / Bedáňová, Olga, Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- Brno : ÚGN AV ČR pobočka Brno, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti / Fialová, Věra, Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Lukšová, Jaromíra, Marečková, Kateřina, Martinec, Petr -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí / Hanzlík, Josef, Košťák, Blahoslav, Kudrna, Z., Mrlina, J., Osykin, M., Rybář, Jan, Skalský, L., Tobyáš, V., Valeš, J., Vilímek, V., Vybíral, V. -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1996
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Závěrečná zpráva o řešení interního projektu ČGS, 3252, Databáze těžkých minerálů / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007 / Alinče, Z., Brož, K., Burda, J., Fritschová, L., Gregor, P., Jiráková, H., Kalaš, P., Karous, M., Landa, I., Motlík, J., Mužák, J., Myslil, V., Pechar, T., Procházka, M., Sciranková, L., Spudil, J., Stibitz, M., Šafanda, Jan, Wolfbauer, J. -- Praha : Geomedia, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí" / Michalec, Zdeněk, Zotyka, Václav -- Ostrava : ÚGN AVČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I) / Anděra, M., Beneš, J., Fér, F., Fric, Z., Hlaváč, Jaroslav, Janda, P., Kadlecová, Eva, Konvička, M., Kůrka, A., Möllerová, J., Moravec, J., Moravec, P., Němec, F., Pfleger, V., Viewegh, J., Vonička, P., Žigová, Anna -- Praha : Geologický ústav Akademie věd ČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím / Breiter, Karel, Dobeš, Petr, Drábek, Milan, Eichler, F., Gabašová, Ananda, Haladová, I., Klepáč, L., Lukeš, J., Maryška, J., Novák, J., Ondruš, Petr, Pačes, Tomáš, Rukavičková, Lenka, Severýn, Otto, Štrof, P., Veselovský, František, Vohralík, M., Záruba, J. -- Praha, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi / Blecha, Vratislav, Dušek, Karel, Jeremiáš, Věnceslav, Myslil, Vlastimil, Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Rukavičková, Lenka, Topinková, Barbora, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice / Ambrozek, Vladimír, Binko, Richard, Čížek, David, Čoupek, Petr, Hájek, Petr, Klimeš, Jan, Krejčí, Zuzana, Kycl, Petr, Martínek, Karel, Metelka, Václav, Moravcová, Olga, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Záznam strukturního vývoje magmatických hornin poličského krystalinika / Vondrovic, Lukáš, 2008
Typ dokumentu: diplomová práce
Zdroj: ČGS (RIV)
Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti -- Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2008
Zborník 14. Slovenská hydrogeologická konferencia 'Hydrogeológia a kvalita života' -- Bratislava : SAH, Katedra hydrogeológie Prf. UK v Bratislavě, 2007 -- ISBN 978-80-969342-3-2