Listování
od 

Základy petrologie / Matyášek, Jiří, Suk, Miloslav -- Brno : MU Brno, 2002 -- ISBN 80-210-3011-9
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Základy zoopaleontologie / Hajn, V., Mikuláš, Radek, Pek, I., Roček, Zbyněk, Vašíček, Z. -- Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice / Aichler, Jaroslav, Burda, Jiří, Fifernová, Martina, Hrabánková, Anna, Hrkal, Zbyněk, Kadlecová, Renata, Kněžek, Miroslav, Kondrová, Lucie, Krejčí, Zuzana, Novotná, Eva, Olmer, Miroslav, Pavlíková, Dagmar, Prchalová, Hana, Špíčáková, Lenka, Úličný, David, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000 / Dudíková Schulmannová, Barbora, Franěk, Jan, Holásek, Oldřich, Kociánová, Lenka, Pertoldová, Jaroslava, Soejono, Igor, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš, Žáčková, Eliška, 2012
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Zaměření a posouzení sesuvů v lokalitě Lysá hora v Uherském Brodě. Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů / Novotný, Roman, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Zaniklá sláva savců / Fejfar, Oldřich, Major, Pavel -- Praha : Academia, 2005 -- ISBN 80-200-1361-X
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: UK, PřF
Zapis dzalalności czlowieka w środowisku przyrodniczym -- Warszawa : Wydawnictwo SWPR Warszawa, 2004
Zapis dzialalności czlowieka w środowisku przyrodniczym -- Warszawa : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 2011
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí. / Blecha, Vratislav, Votoček, Robert, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Zařízení k detekci a měření koncentrace fuorescencenční stopovací látky, způsob měření a použití tohoto zařízení / Hanus, Radek, Hanusová, Irena, Nakládal, Petr, Řehák, Petr, 2008
Typ dokumentu: užitný a průmyslový vzor
Zdroj: UK, PřF
Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001 / Bezuško, Petr, Eremiášová, Renata, Godány, Josef, Janderková, Jana, Petruš, Josef, Rambousek, Petr, Rysková, Radovana, Sedláček, Jan, Slavík, Petr -- Okresní úřad Kolín, MŽP ČR, pro středočes. obl, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách / Bůzek, František, Bystřický, Václav, Duffková, Renata, Fučík, Petr, Gergel, Jiří, Kadlecová, Renata, Kaplická, Markéta, Kvítek, Tomáš, Lechner, Petr, Lexa, Martin, Mrkvička, Jiří, Novák, Pavel, Ondr, Pavel, Peterková, Jana, Svobodová, Miluše, Šantrůček, jaromír, Váchal, Jan, Zajíček, Antonín, Žlábek, Pavel, 2008
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Závěrečná zpráva - Realizační výstup projektu VaV ČBÚ č. 42-05 / Adamec, Z., Daněk, T., Drnec, J., Dvořáček, J., Grmela, A., Hudeček, V., Kukutsch, Radovan, Němec, P., Novotný, K., Podzemský, K., Rakouš, I., Slivka, V., Žůrek, P. -- Ostrava : VŠB-TU Ostrava, HGF, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Závěrečná zpráva ke geomorfologické mapě hlavního města San Salvadoru, Salvador.
Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007 / Dušek, Karel, Godány, Josef, Horáková, Anna, Knésl, Ilja, Lukeš, Petr, Mašek, Dalibor, Petáková, Zdeňka, Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Rýda, Karel, Šír, Pavel, Štrupl, Vít, Večeřa, Josef, Vymazalová, Anna, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994. / Bedáňová, Olga, Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- Brno : ÚGN AV ČR pobočka Brno, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti / Fialová, Věra, Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Lukšová, Jaromíra, Marečková, Kateřina, Martinec, Petr -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí / Hanzlík, Josef, Košťák, Blahoslav, Kudrna, Z., Mrlina, J., Osykin, M., Rybář, Jan, Skalský, L., Tobyáš, V., Valeš, J., Vilímek, V., Vybíral, V. -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1996
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Závěrečná zpráva o řešení interního projektu ČGS, 3252, Databáze těžkých minerálů / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)