Listování
od 

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí / Hanzlík, Josef, Košťák, Blahoslav, Kudrna, Z., Mrlina, J., Osykin, M., Rybář, Jan, Skalský, L., Tobyáš, V., Valeš, J., Vilímek, V., Vybíral, V. -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1996
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Závěrečná zpráva o řešení interního projektu ČGS, 3252, Databáze těžkých minerálů / Bokr, Pavel, Sidorinová, Tamara, Táborský, Zdeněk, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007 / Alinče, Z., Brož, K., Burda, J., Fritschová, L., Gregor, P., Jiráková, H., Kalaš, P., Karous, M., Landa, I., Motlík, J., Mužák, J., Myslil, V., Pechar, T., Procházka, M., Sciranková, L., Spudil, J., Stibitz, M., Šafanda, Jan, Wolfbauer, J. -- Praha : Geomedia, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí" / Michalec, Zdeněk, Zotyka, Václav -- Ostrava : ÚGN AVČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I) / Anděra, M., Beneš, J., Fér, F., Fric, Z., Hlaváč, Jaroslav, Janda, P., Kadlecová, Eva, Konvička, M., Kůrka, A., Möllerová, J., Moravec, J., Moravec, P., Němec, F., Pfleger, V., Viewegh, J., Vonička, P., Žigová, Anna -- Praha : Geologický ústav Akademie věd ČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím / Breiter, Karel, Dobeš, Petr, Drábek, Milan, Eichler, F., Gabašová, Ananda, Haladová, I., Klepáč, L., Lukeš, J., Maryška, J., Novák, J., Ondruš, Petr, Pačes, Tomáš, Rukavičková, Lenka, Severýn, Otto, Štrof, P., Veselovský, František, Vohralík, M., Záruba, J. -- Praha, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi / Blecha, Vratislav, Dušek, Karel, Jeremiáš, Věnceslav, Myslil, Vlastimil, Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Rukavičková, Lenka, Topinková, Barbora, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice / Ambrozek, Vladimír, Binko, Richard, Čížek, David, Čoupek, Petr, Hájek, Petr, Klimeš, Jan, Krejčí, Zuzana, Kycl, Petr, Martínek, Karel, Metelka, Václav, Moravcová, Olga, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Záznam strukturního vývoje magmatických hornin poličského krystalinika / Vondrovic, Lukáš, 2008
Typ dokumentu: diplomová práce
Zdroj: ČGS (RIV)
Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti -- Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2008
Zborník 14. Slovenská hydrogeologická konferencia 'Hydrogeológia a kvalita života' -- Bratislava : SAH, Katedra hydrogeológie Prf. UK v Bratislavě, 2007 -- ISBN 978-80-969342-3-2
Zborník abstraktov 5.paleontologickej konferencie -- Bratislava : Slovenský geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, 2004 -- ISBN 80-88974-52-6
Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10 -- Bratislava : Výskumný ústav podoznalectva a ochrany pody Bratislava, 2010 -- ISBN 978-80-89128-79-2
Zborník abstraktov z 8. česko-slovensko-polskej paleontologickej konferencii v Bratislave, jún 2007 -- Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, 2007 -- ISBN 978-80-88974-91-8
Zbornik dejin fyziky, c. 10.
Zborník Geotechnika - 2012 - Geotechnics -- Ostrava : VŠB-TUO, FAST, 2012
Zborník Geotechnika 2000 -- Bratislavaa : ORGWARE, 2000
Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991 -- S.l. : s.n., 1991?
Zborník prednášok 13. sympózia o algoritmoch ALGORITMY 95 -- Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1995
Zborník prednášok Baníctvo, geológia a životné prostredie v Európskej únii -- Demenovská Dolina : Slovenská banícka spoločnosť, 2005 -- ISBN 80-969144-2-1