Listování
od 

Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Sborník -- Brno : Vodní zdroje Ekomonitor -- ISBN 80-86832-22-8
Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů sekce Z, Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. -- Příbram : Okresní úřad, 1994
Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ na pracovišti v Kutné Hoře jako podklad pro šetření starých důlních děl / Hrdlovicsová, Milada, Šanderová, Jolana, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR / Kopačková, Veronika, Rambousek, Petr, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin / Kopačková, Veronika, Rambousek, Petr, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpracování geofyzikálních dat / Vilhelm, Jan, 2005
Typ dokumentu: software
Zdroj: UK, PřF
Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění / Brožová, Zuzana, Hanzlíček, Tomáš, Káš, Václav, Kříž, Vlastimil, Straka, Pavel -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje / Dušek, Karel, Godány, Josef, Konečná, Božena, Rambousek, Petr, Starý, Jaromír, Večeřa, Josef, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva k podrobné pasportizaci poprsních zdí Karlova mostu / Drozd, Karel, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Zpráva k projektu KONTAKT ME 251..(1998). Česko-slovinská spolupráce / Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Rozvojová 135, 16502 Praha 6Lysolaje : Geologický ústav AV ČR, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP) / Knotková, D., Pacl, A., Pačes, Tomáš, Skořepová, Irena, Stuchlík, Evžen, Uhlířová, H. -- Praha, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o geologických výzkumech v roce 2001 -- Praha : Česká geologická služba -- ISBN 80-7075-582-2
Zpráva o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice) / Čermák, Vladimír, Dědeček, Petr, Krešl, Milan, Šafanda, Jan -- Praha : Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe / Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Suchý, Jan -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1997
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR -- Praha : Ministerstvo životního prostředí -- ISBN 978-80-7212-554-8
Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006 / Bartoň, Josef, Karpíšek, Petr, Koudelová, Petra, Matolín, Milan, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007 / Bartoň, Josef, Karpíšek, Petr, Koudelová, Petra, Matolín, Milan, 2007
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí / Faryad, Shah, Knésl, Ilja, Martínek, Karel, Pechar, Tomáš, Spudil, Jiří, Sýkorová, Ivana, 2006
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny / Faryad, Shah, Jeřábek, Petr, Knésl, Ilja, Martínek, Karel, Pechar, Tomáš, Spudil, Jiří, Sýkorová, Ivana, 2006
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o realizaci projektu VaV-1D/2/16/II/04 'Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém' / Fottová, Daniela, Krám, Pavel, Navrátil, Tomáš, Skořepa, Jaroslav, Skořepová, Irena, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)