Listování
od 

The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization / Dobeš, P., Hájek, A., Hein, U., Holéczy, D., Kříbek, B., Lehmann, B., Leichmann, J., Pudilová, M., René, Miloš, Scharm, B., Scharmová, M., Žák, K. -- In: Mineralium deposita -- ISSN 0026-4598 -- Roč. 44, č. 1 (2009), s. 99-128
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Rožnov Formation - new formal name for the Submenilitic Formation of the Godula development of the Silesian Unit (Moravskoslezské Beskydy Mts., Kelčská pahorkatina Upland, Outer West Carpathians)
Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov) / Eliáš, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací / Gajdošová, Zuzana -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 9 (2008), s. 50-57
Zdroj: ČGS (UNM)
RTG analýza horninotvorných minerálov: stanovenia obsahu Fe2+ a Fe3+ / Fejdi, Pavel, 1949- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 2 (1982), s. 145-154
Zdroj: ČGS (UNM)
RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu / Gabašová, Ananda, Ondruš, Petr, Svobodová, Tatjana, Veselovský, František, Zoubková, Jana -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 153-161
Zdroj: ČGS (UNM)
RTG-difraktometrické metody fázové analýzy slínků a cementářských surovin / Všianský, Dalibor (2008)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu / Barnet, Ivan, 1955-, Sáňka, Vladimír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)
RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky / Dosbaba, Marek, Schwarzová, Monika -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
RTG-microanalysis using for protection of the national heritage
Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály / Losos, Zdeněk, Losos, Zdeněk, 1962-, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-0329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- NM
Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály / Losos, Zdeněk, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16/2008, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin / Rathouský, Jiří, Schneider, Petr, Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1990), s. 35-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Rubelit ve svatováclavské koruně : výzkum českých korunovačních klenotů / Burdová, Petra, Hyršl, Jaroslav, Kouřimský, Jiří, Neumanová, Petra -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 18-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Rubelity z Řečice / Ručka, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 174-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Rubellite in the St. Wenceslas crown
Rubellites from Řečice
Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites / Chapman, Ron, Černý, Petr, Novák, Milan, 1952-, Teertstra, David K. -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 88, no. 11-12, Part 1 (2003), p. 1832-1835
Zdroj: ČGS (UNM)
Rubidium-strontium systematics of granitoid rocks of the South Bohemian Pluton / Scharbert, Susanna -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 229-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Rubies from Ural Mts.