Listování
od 

Úloha a postavení seizmické stanice báňské měřické základny Ostrava-Krásné Pole při sledování seizmické aktivity / Arlethová, Helena, Holečko, Josef, Staňková, Eva, Trávníček, Ludvík -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 149-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO / Havíř, Josef, Otruba, Jan, Švancara, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Úloha a význam regionálních vyhledávacích průzkumů / Marek, Miloslav, Polášek, Stanislav -- In: Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- s. 100-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží / Cuřín, Milan, Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 96-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině / Dobeš, Petr, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Vavřín, Ivan, Žák, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně / Dobeš, Petr, Kříbek, Bohdan, 1946-, Pašava, Jan, Vavřín, Ivan, Žák, Karel, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 153-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha české geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost / Bíl, Michal, Bílová, Martina, Kašperáková, Dagmar, Krejčí, Oldřich -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost / Bíl, Michal, Kašperáková, Dagmar, Krejčí, Oldřich, Moravcová, Olga, Šikula, Jan -- In: Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou -- ISBN 978-80-89343-6-5 -- 230
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007 / Bíl, Michal, Bílová, Martina, Kašperáková, Dagmar, Krejčí, Oldřich -- In: Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR: konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 Brno, Česká republika -- ISBN 978-80-210-4395-4 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Úloha ČGS v projektu: Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy / Foretníková, Milena, Havlín, Aleš, Šikula, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras 2013. Elektronický sborník abstraktů a prezentací, 22.-24. 5. 2013 hotel Bischofstein -- 12
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Úloha elektrónovej mikroanalýzy v úprave magnezitovej suroviny / Koreňová, Magda, Michalíková, Františka, Špaldon, František -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 119-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství / Hašlar, Oldřich -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha geologie při ochraně přírodního prostředí / Pravda, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 161-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění / Hrádek, Mojmír -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha geomorfologie v krajinně-ekologickém výzkumu
Úloha grafitu pri zrudňovacích procesoch v Spišsko-gemerskom rudohorí / Rozložník, Ladislav -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 65-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností / Hojdar, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1995), s. 22-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha hnědého uhlí v palivoenergetické bilanci ČSSR / Bystřický, Karel -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 9 (1982), s. 364-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha intersticiální mědi v sirnících řady chalkopyritu, bismutinu a pavonitu / Žák, Lubor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Úloha jednotlivých faktorů při vzniku skulptace tektitů / Trnka, Milan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 106-107
Zdroj: ČGS (UNM)