Listování
od 

Štúdium magnetických vlastností prírodného azbestu v tvare prášku / Hronský, Viktor, Kročan, Jozef, Murín, Jozef, Olčák, Dušan, Rákoš, Matej, Richter, Štefan, Skokanová, Zuzana -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 19 (1984), s. 93-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium migračných schopností niektorých prvkov na báze organických komplexov / Babčan, Ján, Ševc, Jaroslav -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 203-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii / Hojnoš, Marián, Kucharič, Ľudovít, Steiner, Andrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 240-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras / Čatloš, Ján, Fejdi, Pavel, 1949- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 59-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium morfologických vlastností zeolitických materiálov z hľadiska ich identifikácie, genézy a využitia / Bubanec, Ján, Mihalič, Alfonz, Sopková, Anna -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 298-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium morfológie minerálnych vlákien zo závodu Nová Baňa / Jančula, Dušan, Karolusová, Eva -- In: Silikáty -- Roč. 27, č. 1 (1983), s. 39-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu / Čabalová, Darina -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 40-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami / Hronský, Viktor, Kročan, Jozef, Murín, Jozef, Olčák, Dušan, Richter, Štefan, Skokanová, Zuzana, Špaldon, František -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 4 (1983), s. 331-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite / Chmielewská-Horváthová, Eva, Lesný, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 313-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov / Chmielewská-Horváthová, Eva, Lesný, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 427-432
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce / Jeleň, Marián, Radvanec, Martin, Žák, Karel, 1957- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 26, č. 3 (1994), s. 149-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium vlastností sulfidických minerálov metódou fotoelektrónovej spektroskopie / Baláž, Peter, Bastl, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 265-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Štúdium vzťahu medzi prechodovým koeficientom pôda-rastlina Cs137 a základnými vlastnostmi pôd / Hanušík, V., Mitro, A. -- In: Rádioaktivita a životné prostredie -- Roč. 10, č. 1 (1987), s. 3-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě / Boháček, Zbyněk, Franců, Juraj, 1957-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 143-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny / Ložek, Vojen -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 2 (1998), s. 211-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Šumava and Blanský les - a comparison based on malacofauna
The Šumava Mts. fresh-water assmblages of thecamoebians (Testacea)
The Šumava/Bohemian Forest National Park
Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea) / Lorencová, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea) / Lorencová, Markéta (2003) -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava. -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF