Listování
od 

Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy / Dobeš, Petr, Ďurišová, Jana, 1936-, Frýda, Jiří, Gabašová, Ananda -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 152-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
Analýza pohybů v křehkých střižných zonách
Analýza polohových změn koryt řeky Moravy ve Strážnickém Pomoraví: vliv regulace na dynamiku toku / Stehlík, Filip -- In: 14. kvartér 2008 : Brno, 27. 11. 2008 -- S. 24-25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Analýza polyfázové vrásové deformace moravika moldanubika v údolí Dyje / Kratochvíl, Miloš, Schulmann, Karel, 1958- -- In: Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů -- s. 28-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza porušení horninového materiálu po triaxiálních testech / Kožušníková, Alena, Marečková, Kateřina -- In: 1. Česko-polské geomechanické sympozium -- s. 58-63
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza potřeb nerostných surovin mění surovinovou politiku unie / René, Miloš -- In: Odpady -- Roč. 23, č. 1 (2013), s. 26-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska - Vysoká / Večeřa, Josef -- In: Stříbrná Jihlava 2007. Suplementum 1. Archeologické výzkumy na Vysočině -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká / Večeřa, Josef, 1959- -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 64-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au / Večeřa, Josef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 31, č. 3-4 (1999), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja / Liptáková, Darina -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 11 (1992), s. 321-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 147-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu / Kalvoda, Jan, Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s. / Urban, Petr -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 695-701
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí / Čopjaková, Renata, Holá, Markéta, Kanický, Viktor, Konečná, Veronika, Leichmann, Jaromír, Škoda, Radek -- In: 13. Spektroskopická konference -- ISBN 80-903732-2-4 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Analýza přínosu a nákladů GIS technologií / René, Miloš -- In: System -- Roč. 2, č. 3 (2000), s. 24-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech / Král, Viktor, Taraba, Boleslav, 1956-, Voráček, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 11 (2006), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů / Janek, Jiří, Král, Viktor, Pavelek, Zdenek, Taraba, Boleslav, 1956-, Voráček, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 12 (2006), s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích / Pospíšil, Pavel, 1966- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 3 (2008), s. 36-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné / Mužík, Filip -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 165-170
Zdroj: ČGS (UNM)