Listování
od 

Analýza vibrací vyvolaných demolicí těžní věže / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Stavebnictví -- Roč. 10, č. 13 (2013), s. 54-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku / Doležalová, Hana, Holečko, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), s. 85-93
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách / Novotný, Jan -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 10 (127), s. 51-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza vnitřní stavby materiálů a průmyslová rentgenová počítačová mikrotomografie / Souček, Kamil -- In: Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství. -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 75-80
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza vývoje hlavních napětí v oblasti tektonických poruch a jejich průniku / Šimkovičová, Jarmila -- In: Ph.D. Workshop 2006 Proceedings -- s. 59-63
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS / Bláha, Svatopluk, Pertold, Zdeněk, Pudil, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 119-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza vzťahu medzi zvyškovou entalpiou a obsahom rentgenovoamorfnej fázy při mechanicky aktivovaných mineráloh / Ševulová, Naděžda, Tkáčová, Klára -- In: Banícke listy -- Č. 12 (1988), s. 38-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza vztahu mezi geomagnetickou aktivitou a fází severoatlantické oscilace / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí -- s. 51-68
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát / Cipciar, A., Fojtíková, L., Madarás, Ján, Vavryčuk, Václav, 1959- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 42, č. 2 (2010), s. 256-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu / Horsák, Jan, Janků, J., Kubal, M. -- In: Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd -- s. 71-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza životního prostředí střední a východní Evropy / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Analyzing brachiopod distribution patterns before and after tht Triassic-Jurassic mass extinction in the Northern Calcareous Alps (Austria) / Siblík, Miloš, Tomašových, A. -- In: Transdanubian Range (Hungary) and Northern Calcareous Alps (Austria) : T-J boundary events recorded in platform to basinal marine depositional environments of the western Tethys -- s. 25-25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení / Perný, Miroslav -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 3 (1995), s. 77-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe / Geršl, Milan, Halířová, Jarmila, Hypr, Dušan, Leontovyčová, Drahomíra -- In: Kvartér 2004, 10. pracovní seminář: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Analýzy seismicity oblasti západočeských rojů
Anastomosing river system in the Landscape Protected Area Litovelské Pomoraví
Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc) / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- s. 19-20
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Anatas-cemented silicified Paleogenic debris in silcretes of Klinec terrace