Listování
od 

Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky / Novotný, Pavel, 1954-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 191-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu / Nešporová, M., Pudilová, Marta, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel -- In: Sborník Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002 -- ISBN 80-244-0454-0
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu / Nešporová, Marie, Pudilová, Marta, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel, 1957- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 83-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu. / Nešporová, Marie, Pudilová, Marta, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel (2002) -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002 -- ISBN 80-244-0454-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu / Krejčíř, Miroslav -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociácia uhličitanov a sprievodných minerálov v závislosti na sedimentárnom prostredí / Turan, Ján, Vančová, Lidia -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 271-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Asociácie šlichových minerálov a prvkov stream sedimentov vo vzťahu k litologickým komplexom Braniska a Čiernej hory / Fulín, Miroslav -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 132-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Aspects conservés de paléorelief d' un gres: la région d' Osek, République Tcheque, Miocene
Aspects of Artificial Intelligence Techniques in Earthquake Hazard Assessment / Gitis, V. G., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Program and Abstracts of the Workshop on the Roermond earthquake of April 13, 1992 and on Seismotectonics and Seismic Hazard in the Rhine Graben System, Veldhoven, the Netherlands -- s. 57
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Aspects of determination of hydrocarbon oil index by gas chromatography
Aspects of eliminating the impacts of mining activity under conditions of districts situated in the area of the foothills of the Krušné Hory Mountains in connection with the proposed conception of energy policy of the Czech Republic
Aspects of Geology in Austria (Variant.)
Aspects of Late-Variscan strike-slip movements in northern Central Europe / Benek, Reinhard -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Aspects of order and disorder in clay minerals and layer silicate structures / Brindley, George William -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976. Abstracts -- s. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Aspects of the development of upper course Sázava
Aspects of the development of upper course Sázava River
Aspekty prognózování geologického výzkumu na pevná paliva / Halada, Svatopluk -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Aspekty stanovení NEL plynovou chromatografií / Kovářová, Miloslava -- In: Sborník 1. konference Hydroanalytika 2005 -- ISBN 80-239-5479-2 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky / Kryl, Václav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Asprokavos, nejjižnější místo ostrova Korfu / Kirchner, Karel -- In: Země a cesty -- Roč. 75, č. 4 (1999), s. 6-7
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG