Listování
od 

Fosilie v kalcitových glomeroblastech ve fylitech vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku / Cháb, Jan, Jedličková, Alena -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 35, č. 3 (1986), s. 255-258, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilisation of coprolithes of Chondrichthies from late Turonian sediments from the Úpohlavy quarry (Czech Republic)
Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika) / Větvička, Ivan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika) / Větvička, Ivan (2003) -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISBN 80-248-0396-8 -- Roč. 20 (1988), s.
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosílne stavovce (Vertebrata) mezozoika a paleogénu Západných Karpát / Holec, Peter -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní bažant (Aves: Phasianidae) ze svrchního miocénu Devínské Nové Vsi (Slovensko)
Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam / Vavrdová, Milada -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní biogenní struktury (?vajíčka bezobratlých) přisedlé na schránkách mlžů (miocén Severočeské hnědouhelné pánve)
Fosilní Cupressaceae
Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor) (11-24 Žlutice) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 97-99
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fosilní dřeva v Libyi / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 307-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní dřeva z okolí Karlových Varů
Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, trenadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu) : 12-34 Hořovice / Mergl, Michal, 1959- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 139-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní havýš z moravských třetihor / Gregorová, Růžena -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 2 (1993), s. 98-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom / Ivanov, Martin -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie / Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 83-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie / Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Fosilní kapradiny (Pteridophyta) ze spodní křídy ve Štramberku / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 33, č. 2 (1984), s. 179-188
Zdroj: ČGS (UNM)