Listování
od 

Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie) / Al tair, Walid, Čížek, Pavel, Falc, Zdeněk, 1945-, Naif, Tallal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická prospekce v Syrské arabské republice / Ďuriš, Miloslav, Hak, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 368-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická prospekce ve vybraných oblastech Syrské arabské republiky / Ďuriš, Miloslav, Hak, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí / Adamová, Marie -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 5 (1991), s. 139-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemická situace dvou typů modelových kalamitně kontaminovaných oblastí (rudní revír, hnědouhelný důl) / Lellák, Jan, Machovič, V., Šebestová, E. -- In: Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992 -- s. 32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geochemická zonálnosť stratiformnej sulfidickej mineralizácie v oblasti Smolník-Štós-Medzev / Bartalský, Ján, Radvanec, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 5 (1987), s. 443-455
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické a ekologické mapování pražské aglomerace
Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR / Liberský, Jaroslav -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické a izotopické vlastnosti vod z krystalinických a sedimentárních struktur Českého masivu
Geochemické a mineralogické zhodnocení scheelitové mineralizace u Hostákova / Horáková, Milada, Páša, Jan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Č. 14 (1985), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické anomálie v okolí Anenského vrchu a jejich interpretace / Majer, Vladimír, Opletal, Mojmír, Veselý, Josef, 1943-2006 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 12 (1983), s. 340-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické archivy a možnosti jejich použití v montánní archeologii/ Geochemische Archive und die Möglichkeiten ihrer Nutzung in der Montanarchäologie / Bohdálková, Leona, Erbanová, Lucie -- In: ArchaeoMontan 2012. Erkunden - Erfassen - Erforschen / Výzkum - Evidence - Interpretace Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 26. -- ISBN 978-3-943770-09-4 -- 8
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích / Zeman, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech / Křesina, Lukáš -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech / Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 34, č. 1 (1988), s. 1-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické faktory kaolinizace bítešské ortoruly u Plenkovic na Znojemsku / Drchalová, Hedvika, Kužvart, Miloš, 1928-, Neužil, Josef, 1925-, Reichelt, Miloslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 185-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy / Buzek, František, Franců, Eva, 1972-, Franců, Juraj, 1957-, Müller, Pavel, 1951- -- In: Geochémia 2001 : zborník referátov -- ISBN 80-88-974-33-X -- s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické mapování a životní prostředí / Ďuriš, Miloslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 348-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy / Páša, Jan, Žáček, Miroslav -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek / René, Miloš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 3 (1986), s. 27-50
Zdroj: ČGS (UNM)