Listování
od 

Geochemické a mineralogické zhodnocení scheelitové mineralizace u Hostákova / Horáková, Milada, Páša, Jan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Č. 14 (1985), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické anomálie v okolí Anenského vrchu a jejich interpretace / Majer, Vladimír, Opletal, Mojmír, Veselý, Josef, 1943-2006 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 12 (1983), s. 340-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické archivy a možnosti jejich použití v montánní archeologii/ Geochemische Archive und die Möglichkeiten ihrer Nutzung in der Montanarchäologie / Bohdálková, Leona, Erbanová, Lucie -- In: ArchaeoMontan 2012. Erkunden - Erfassen - Erforschen / Výzkum - Evidence - Interpretace Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 26. -- ISBN 978-3-943770-09-4 -- 8
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích / Zeman, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech / Křesina, Lukáš -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech / Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 34, č. 1 (1988), s. 1-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické faktory kaolinizace bítešské ortoruly u Plenkovic na Znojemsku / Drchalová, Hedvika, Kužvart, Miloš, 1928-, Neužil, Josef, 1925-, Reichelt, Miloslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin -- s. 185-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy / Buzek, František, Franců, Eva, 1972-, Franců, Juraj, 1957-, Müller, Pavel, 1951- -- In: Geochémia 2001 : zborník referátov -- ISBN 80-88-974-33-X -- s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické mapování a životní prostředí / Ďuriš, Miloslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 348-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy / Páša, Jan, Žáček, Miroslav -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek / René, Miloš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 3 (1986), s. 27-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii / Šráček, Ondřej -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 4 (2000), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické postavení neovulkanitů Českého masívu mezi mladými vulkanickými asociacemi
Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 196-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické problémy horninové série slabě alkalický trachybasalt - ryolit z Tepelské vrchoviny, západní Čechy / Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Seminář konaný k uctění památky prof. J. Bauera a na počest 110. výročí narození prof. A. Ondřeje -- s. 15-16
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků / Franců, Juraj, 1957-, Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Krejčí, Oldřich, 1958-, Michalíček, Miroslav, Müller, Pavel, Ondra, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 125
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí) / Hanžl, Pavel, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 56-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické studium metabazitů ze střední části sobotínského amfibolitového masivu (silezikum) / Novotný, Pavel, 1954-, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické typy a petrogeneze metavulkanických hornin orlicko-kladské klenby / Sokol, Adolf, Sokolová, Miroslava -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 6 (1989), s. 335-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Geochemické typy barrandienských železných rud / Basl, Zdeněk, Dubanský, Alois, 1929-, Weber, Bohumil -- In: Sborník geologických věd. Technologie-geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Č. 23 (1988), s. 97-169
Zdroj: ČGS (UNM)