Listování
od 

Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení / Mencl, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 34 (196), s. 52-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha / Dubec, J., Holub, M., Jurák, L., Woller, F. -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 22-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní regionální geologické jednotky ČSSR / Suk, Miloš, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 255-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní rozvojové problémy čs. magnezitového průmyslu / Suchý, Zdeněk -- In: Rudy -- s. 391-432
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hlavní rysy neotektonického vývoje horských systémů Pamír-Tchien-Šan a Himálaj-Karákóram
Hlavní rysy sedimentace v prostoru štěpení hnědouhelné sloje mezi Mostem a Jirkovem v severočeské pánvi / Brus, Zdeněk -- In: Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů / Pichler, Evžen, Žďárský, Jan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1990), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní směry rozvoje koncernu Československého uranového průmyslu do roku 2000 / Popálený, Ondrej, Švéda, Kamil -- In: Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl -- s. 101-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin / Sivek, Martin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 129-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování / Smola, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 11 (1986), s. 448-452
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní strukturní rysy chebské terciérní oblasti / Šantrůček, Pravoslav -- In: Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete -- s. 22-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní technické problémy rozvoje závodu STANUM / Pelc, Jan, Podskalský, Zbyněk, Pohanka, Josef -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 7 (1983), s. 221-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002 / Kavina, Pavel, 1970- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 409-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní typy uranových ložisek a některé aspekty jejich vzniku / Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 9, č. 4 (1985), s. 3-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí) / Štelcl, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 137-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů". / Horyl, P., Janas, P., Schellong, L., Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šňupárek, Richard, Zeman, Vladislav -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 29-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987 / Blížkovský, Milan, 1934-1994, Fejfar, Milan, Ibrmajer, Jaroslav, 1926-, Suk, Miloš, 1934-, Tomek, Čestmír -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 41-66
Zdroj: ČGS (UNM)