Listování
od 

Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 223-227
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení sesuvného hazardu pro potřeby územně plánovací dokumentace
Hodnocení sesuvného ohrožení a metody tvorby map náchylnosti území ke vzniku svahových deformací / Klimeš, Jan -- In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis -- ISSN 1213-7901 -- -, č. 13 (2007), s. 23-28
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení sesuvného rizika na slezsko - slovenském pomezí aneb sesuvy nerespektují státní hranice / Bednárik, Martin, Havlín, Aleš, Urbanová, Katarina -- In: Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně -- 14
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení sezonality kulminačních průtoků v povodí Berounky / Štěpánková, Renata -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 109, č. 1 (2004), s. 71-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997 / Dědáček, Karel, 1946-, Gnojek, Ivan, Mutlová, Alena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko / Dědáček, Karel, 1946-, Gnojek, Ivan, Mutlová, Alena -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení současného stavu a oprava Karlova mostu I.etapa
Hodnocení současného stavu a oprava Karlova mostu I.etapa / Gregerová, Miroslava, Mencl, Václav, Pospíšil, Pavel, Witzany, Jiří -- In: Projekt - měsíčník pro stavebnictví a interiéry -- ISSN 1211-9490 -- Roč. VI, č. 2 (2002), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím / Kohel, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 7 (1994), s. 265-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení stabilitních a napěťo-deformačních poměrů komory K2 Dolu Jeroným / Hrubešová, E., Kořínek, R., Lednická, Markéta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2008 -- S. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka / Forczek, Ingrid, Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 70-72, Příl. VII
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny / Forczek-Kyrianová, Ingrid, Rybář, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení / Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Staněk, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 68-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998) / Cílek, Václav, Kučera, B., Ložek, Vojen -- In: Krajinný ráz -- s. 576-582
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku / Klimeš, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras - sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras" -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení významnosti statistických výsledků / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů. 17. seminář -- s. 102-103
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč / Beck, Roman -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 33, č. 3 (1999), s. 152-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov / Barnet, Ivan, 1955-, Kulajta, Vítězslav, Matolín, Milan, Neznal, Matěj, Prokop, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)