Listování
od 

Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení / Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Staněk, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 68-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998) / Cílek, Václav, Kučera, B., Ložek, Vojen -- In: Krajinný ráz -- s. 576-582
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku / Klimeš, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras - sborník referátů a prezentací z mezinárodního semináře "Svahové deformace a pseudokras" -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení významnosti statistických výsledků / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů. 17. seminář -- s. 102-103
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč / Beck, Roman -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 33, č. 3 (1999), s. 152-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov / Barnet, Ivan, 1955-, Kulajta, Vítězslav, Matolín, Milan, Neznal, Matěj, Prokop, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001 / Beránková, Dana, Halířová, Jarmila, Hypr, Dušan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 9 (2002), s. 256-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky / Halas, Petr -- In: Ph.D. Workshop 2006 Proceedings -- s. 14-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení změn krajinného charakteru pomocí GIS v bývalé hornické oblasti Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská a Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice a Bartovice
Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ / Nováková, Eva, Pechanec, Vilém -- In: Venkovská krajina -- s. 155-159
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení změn životního stylu obyvatel Ostravska / Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- In: Geografie a proměny poznání geografické reality -- s. 17-27
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat / Kolejka, Jaromír, Petch, James R. -- In: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 28, č. 1 (1991), s. 55-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku / Klaučo, Stanislav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 302-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie elektrických polí horninových masívov / Gajdoš, Vojtech -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 101-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie homogénnosti zrnitého materiálu / Tarhanič, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 593-594
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie presnosti výsledkov ryžovania / Tarhanič, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 589-591
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy) / Stankoviansky, Miloš -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 2 (1992), s. 174-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy / Fendek, Marián -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X (1988), s. 327-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska / Franko, Ondrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 225-228
Zdroj: ČGS (UNM)