Listování
od 

Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika) / Franc, Jiří, Kadlec, Tomáš, Pauliš, Petr, Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 1 (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika) / Franc, Jiří, Kadlec, Tomáš, Pauliš, Petr, 1956-, Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Huntit z Kokšína u Švihova / Černý, Pavel, Veselovský, František, Vítovec, Jiří, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 267
Zdroj: ČGS (UNM)
Huntite from quarry Bernartice near Dolní Kralovice (Czech Republic).
Huntite from the quarry at Bernartice near Dolní Kralovice (Czech Republic)
Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava / Cempírek, Jan, Novák, Milan, 1952-, Vávra, Václav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 84 (1999), s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Hurlbutite from beryl-columbite pegmatite at Kostelní Vydří near Telč, western Moravia
Hustota rozmístění diskrétních bodů rovinného pole / Vencovský, Miloš -- In: Geodetický a kartografický obzor -- 42/84/, č. 12 (1996), s. 245-248
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi / Beneš, Martin, Kubík, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 2 (1991), s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Hustota turmalínu, její stanovení a význam / Povondra, Pavel, 1924- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1989), s. 439-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Hustotná charakteristika hornín vnútorných Západných Karpát / Ibrmajer, Jaroslav, Plančár, Jozef -- In: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- s. 13-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu / Hanák, Jaromír, 1947-, Ondra, Pavel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 2 (1983), s. 71-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Hustotní modelování přechodu litosféra - astenosféra / Burda, Miloslav, Vyskočil, Vincenc, 1929- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 291-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Hustotný rez zemskou kôrou pozdĺž profilu KP-IV / Bielik, Miroslav, Burda, Miroslav, Fusán, Oto, Hübner, Miloš, Vyskočil, Vincenc, 1929- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 73-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě / Souchopová, Věra -- In: Studie archeologického ústavu ČSAV -- ISSN 0139-5289 -- Roč. 13, č. 1 (1986), s. 112
Zdroj: ČGS (UNM)
Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě (Variant.)
Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini) / Havlíček, Jaroslav -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 222-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Hutton Symposium V, The Origin of Granites and Related Rocks, Toyohashi, Japan 2003, Abstract with Program (Variant.)
Huttonia spicata (Sternberg) emend. and its spores, the Radnice Basin (Bolsovian), Carboniferous continental basins of the Czech Republic / Bek, Jiří, Libertín, M. -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 128, - (2004), s. 247-261
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Huttonova sympozia ke granitovému problému / Ledvinková, V., Palivcová, M., Waldhausrová, Jarmila -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 30, - (1998), s. 395-412
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ