Listování
od 

Interpretace chemického složení těžkých minerálů v sedimentech z řeky Hodonínky / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod / Procházka, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace černobílých leteckých snímků pro účely ochrany krajiny na příkladu z Českého krasu / Fišerová, Daniela, Petrlík, Jindřich -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 3 (1989), s. 170-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty) / Melichar, Rostislav, Poul, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Interpretace dvourozměrných mikrotermometrických měření fluidních inkluzí vzhledem k variacím ve složení a tlaku zlatonosných fluid: příklady z ložisek Libčice a Kasejovice, Česká republika
Interpretace fázových propustností písčitých hornin
Interpretace geochemických analýz z celkové horniny v gechemii vvřelých hornin: představujeme Geochemical Data Toolkit (GCDkit)
Interpretace geochemických dat ve Vinogradovově ústavu v Irkutsku / Sáňka, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 216-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat / Rejl, Luboš, 1940-, Sedlák, Jiří, Tomek, Čestmír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 289-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace hydrofobních a hydrofilních písčitých hornin
Interpretace měření recentních pohybů zemského povrchu / Kalvoda, Jan, 1943-, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd -- Č. 1 (1983), s. 81-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace oravské magnetické anomálie / Kadlečík, Jan, Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 33-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace oxidačně-redukčního potenciálu v přírodním prostředí / Zeman, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny / Hanžl, Pavel, Orel, Petr, Otava, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 155-160
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Interpretace strukturně tektonických poměrů antiklinoria Třemešná-Vysoká a přilehlých synklinorií / Jedlička, Jaromír -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 71-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování / Skácelová, Zuzana, Tasáryová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku / Šrámek, Josef -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 266-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí / Rybář, Jan -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 4/106/ (1997), s. 95-109
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí / Rybář, Jan -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 4(106) (1997), s. 95-109
Zdroj: ČGS (UNM)