Listování
od 

Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem / Svejkovský, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 169-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří / Svejkovský, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 127-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání / Martinovská, Irena, Zelenka, Oldřich -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí / Martinovská, Irena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi / Horčička, Lumír -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve / Horčička, Lumír, Martinovská, Irena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 36-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté / Kukal, Zdeněk -- In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology -- ISBN 80-210-1481-4 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Roč. 27 (1997), s. 21-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace a nomenklatura čeledí gastropodů
Klasifikace a nomenklatura meteoritů / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 28-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve / Klika, Zdeněk, 1943-, Kraussová, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 11 (1992), s. 393-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
Klasifikace granitických pegmatitů Písecka / Cícha, Jaroslav, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009)
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu / Shrbený, Otakar -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1990), s. 107-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace jeskynních sedimentů / Cílek, Václav -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 85-87
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Šabatová, Klára -- In: Acta Archaeologica Opavensia 2, XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku -- ISBN 80-7248-395-1 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Klasifikace macluritidů
Klasifikace metamorfogenních ložisek nerostných surovin / Havelka, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin / Nováček, Karel -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Klasifikace struktur rozpadu tuhých roztoků rudních minerálů / Kašpar, Pavel -- In: Struktury a textury minerálů -- ISBN 80-7075-178-9 -- s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)