Listování
od 

Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou) / Rambousek, Petr, Sedlák, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991)
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru / Baronnet, A., Chmielová, Marta, Weiss, Zdeněk -- In: Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I -- s. 61-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby / Quang, Nguyen Chi -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 432-434
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní návrh hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín / Černík, Bohumil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 11 (1991), s. 328-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masiv Čertova břemene / Černý, Pavel, Novák, Milan, Škoda, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, č. 1 (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene / Černý, Pavel, Černý, Petr, Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 182-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost / Kožušníková, Alena, Plevová, Eva, Vaculíková, Lenka -- In: Chemické listy . 102/8 -- S. 683-683
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech / Svoboda, Ivan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní přírodovědná exkurze jako efektivní prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů / Havlíček, Petr, Matějka, Dobroslav, Švecová, Milada -- In: Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém' -- ISBN 80-7290-059-5 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Komplexní přírodovědná exkurze: text pro kombinovanou formu vzdělávání / Blažová, Kateřina, Matějka, Dobroslav, Švecová, Milada -- In: Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis - Prírodné vedy -- Roč. 53, č. Suppl. (2004), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Komplexní přístup v péči o přírodní prostředí / Kopečný, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 1 (1989), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní seismická inverze / Růžek, Bohuslav -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice -- s. 103-109
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005 / Daněk, T., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, R., Lednická, Markéta, Michalčík, P., Štěpánková, H., Žůrek, P. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 53, č. 9 (2005), s. 31-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005 / Daněk, Tomáš, Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, Robert, Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Michalčík, Petr, Štěpánková, Hana, Žůrek, Petr, 1951- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 9 (2005), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní svahová deformace Smrdutá v Hostýnských vrších - struktura, kinematika a historie / Baroň, Ivo, Janál, Jiří -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference -- 0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu / Soukup, Blahomil -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 310-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady / Berka, Václav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 9-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky / Duras, Jindřich, 1957- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 9 (1996), s. 300-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin / Pták, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1984), s. 359-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu / Matoušek, Václav, 1954- -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 25-54
Zdroj: ČGS (UNM)