Listování
od 

Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych / Kaim, Andrzej -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 48, č. 12 (2000), s. 1079
Zdroj: ČGS (UNM)
Komu patří zeměkoule. Zaniknou-li cesty, přijdeme o paměť / Cílek, Václav -- In: Respekt -- -, č. 46 (2004), s. 19
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka / Hurník, Stanislav, 1933-2005, Trýzna, Pavel -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1990), s. 28-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncem paleolitu bych nechtěl být mrtvolou / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koncentrace cytokinů a kostimulačních molekul sledována pomocí metody ELISA a pravděpodobnost detekce výskytu interleukinů v plazmě zdravých dárců krve
Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe / Cílek, Václav, jr., Dostál, Ivo, Doušová, Barbora, Petrůjová, Taťána -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 - 2004) / Chaloupecký, Pavel, Fišák, Jaroslav, Fottová, Daniela -- In: Sborník konference CAS, Praha, 15.11.2005 -- ISBN 80-86186-13-X
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Koncentracija rteci w osadech aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Klodzkiej / Kanasiewicz, Jerzy -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 555-557
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze przedsudeckiego / Jeczmyk, Magdalena, Markowski, Wojciech -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 38, č. 12 (1990), s. ;541-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncentrační gradienty na rozhraní fází krystal-sklo, indikátor podmínek formování silikátové taveniny měsíčních skel / Cimbálníková, Alena, 1932- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 53-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce databanky geologických údajů na EC 1034 / Šístek, Václav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 6 (1988), s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství / Hladil, Jindřich -- In: Moravskoslezské paleozoikum 1999 -- s. 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství / Hladil, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, - (2000), s. 80-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 80-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Žůrek, P. -- In: Geotechnický monitoring - Zborník 9. medzinárodnej konferencie -- S. 292-297
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech / Knejzlík, Jaromír -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3 -- s. 226-234
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Koncepce jednotné vertikální stavby ložisek UDZČ KP / Fiala, Viktor -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 365-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole / Holub, Karel, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Makovský, Jaroslav -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- s. 108-111
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Koncepce nových norem pro zakládání / Šimek, Jiří -- In: Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb -- s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš / Dyk, Vladimír -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1990), s. 79-92
Zdroj: ČGS (UNM)