Listování
od 

Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech / Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009 -- S. 120-126
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření propustnosti přírodních stavebních materiálů / Straková, Jarmila, Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- In: Stavební obzor -- ISSN 1210-4027 -- Roč. 11, č. 10 (2002), s. 307-310
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu) / Rukavičková, Lenka -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu) / Rukavičková, Lenka -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování / Knejzlík, Jaromír, Konečný, Pavel, Rambouský, Zdeněk -- In: Experimentální analýza napětí'95. Sborník přednášek 33. konference -- s. 129-133
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička / Buriánek, David, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 138-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1:25 000 / Buriánek, David, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Měření reaktivity uhlí k vodní páře / Fott, Pavel, Karásková, Zdeňka -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 12 (1989), s. 540-546
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování / Knejzlík, Jaromír, Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Rambouský, Zdeněk -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 3 (2004), s. 21-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování / Knejzlík, Jaromír, Konečný, Pavel, 1969-, Kožušníková, Alena, Rambouský, Zdeněk -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 3 (2004), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření silového zatížení svorníkové výztuže vstupního portálu tunelu Branisko aparaturou Maihak / Hortvík, Karel -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 269-277
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření silových účinků vysokorychlostního tekutinového paprsku při jeho dopadu / Sitek, Libor, Vala, M. -- In: Experimentální analýza napětí 94. Sborník přednášek 32. konference -- s. 174-177
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR / Knejzlík, Jaromír, Palla, L., Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Waclawik, P. -- In: Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008. Sborník příspěvků -- S. 255-266
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy / Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk, Staš, Lubomír -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 134-149
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy / Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk, Staš, Lubomír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 179-191
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Měření tlakových změn parametrů magnetické anizotropie vzorků z vrtu Rejvíz / Kapička, Aleš, Kobr, M., Pichl, R. -- In: Sborník "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii" -- s. 79-82
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze / Kotrba, Zdeněk, Skalický, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Měření účinku slapových sil na horninové prostředí / Hartvich, Filip, Stemberk, Josef -- In: Geografické rozhledy -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 19, č. 2 (2009), s. 8-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření velikostí flokulí a kinetiky můstkové flokulace / Pechoč, Jiří -- In: CHISA 97 -- s. 150
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Měření velikostí flokulí při můstkové flokulaci / Pechoč, Jiří -- In: Odpady 97 -- s. 115-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH