Listování
od 

Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín) / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 105-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikrofosílie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) / Hradecká, L., Skupien, P., Svobodová, Marcela, Švábenická, L. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 105-109
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikrofosilie z vápenců neoproterozoika Příbramska / Pacltová, Blanka -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrogravimetrická měření - aplikace v inženýrské geologii, archeologii a geodynamice / Mrlina, Jan -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 252-254
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mikrogravimetrické sledování hladiny podzemní vody na Radovesické výsypce u Bíliny / Dobeš, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 76-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrogravimetrie a mikrogravimetrické práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze / Blecha, Vratislav (2002) -- In: Minulost a současnost aplikované geologie -- Roč. 8, č. 8 (1998), s. 30-31
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mikrogravimetrie na lokalitě s.p. Lachema Brno / Šrámek, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 273-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrogravimetrie v archeologickém průzkumu / Mrlina, Jan -- In: Ve službách archeologie III -- ISBN 80-7275-029-1 -- s. 137-143
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mikrohaerte und Brechungsindexmessungen an Moldaviten aus Boehmen und Maehren
Mikrokrasové jevy na příbramských karbonátových žilách / Cílek, Václav, jr. -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 171-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikromorfologická analýza exoskletonů konulárií (svrchní kambrium-pennsylvan) / Brabcová, Zdeňka -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikromorfologická charakteristika půd nepálského Himálaje
Mikromorfologické studium křemičitých durikrust / Richterová, Dana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích / Hradilová, Janka -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 57-68
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích / Hradilová, Janka -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 57-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikromounty / Habermann, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikromounty II / Habermann, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 119-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikromounty IV. / Habermann, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 212-214
Zdroj: ČGS (UNM)