Listování
od 

Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise / Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Možnost přítomnosti fullerenů v impaktním kráteru Ries / Frank, Otakar, Hamplová, Věra, Jehlička, Jan (2002) -- In: Nano´02 -- ISBN 80-7329-027-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Možnost recyklace popelů z biomasy / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: Technika ochrany prostredia TOP 2009 -- S. 403-408
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi / Chvojka, Jan -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 29-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely / Grmela, Arnošt, 1940-, Lusk, Karel, Michálek, Bedřich, Rapantová, Naďa, 1962- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 4 (2013), s. 130-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR / Zástěra, Ctibor -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 133-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti / Stoniš, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 8 (2000), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba / Pelikán, Jiří -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 152-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosť získavania zlata a striebra priamym lúhovaním rudy / Jusko, František -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 321-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosť zvýšenia výrubnosti pri dobývaní v závodě ŽB Nižná Slaná / Bauer, Viliam -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 7 (1989), s. 194-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a nesnáze stratigrafie v souborech metamorfovaných a intruzívních vyvřelých hornin / Cháb, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 305-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách / Křeček, Josef, Nováková, Jana -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a omezení metody vynucené polarizace při uspořádání středového gradientu
Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie" / Buryan, Petr, Landa, Ivan, Machačová, Markéta, Rak, Martin -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 7 (1996), s. 218-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy / Čopjaková, Renata, Sulovský, Petr, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy / Čopjaková, Renata, Sulovský, Petr, 1952-, Škoda, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 122-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a omezení techniky vrtné varianty vynucené polarizace v rudní prospekci
Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace / Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1993), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov / Urban, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 1 (2009), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti a přínos paleozoologie k poznání kvartérní minulosti střední Evropy