Listování
od 

Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy / Bodiš, Dušan, Fendek, Marián -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geólogia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 10 (1992), s. 131-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí / Kretová, Hana, Nováková, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 1 (2006), s. 31-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti rozvoja ťažby rúd a magnezitu vo VHJ RBMZ z pohľadu súčasne platných ekonomických nástrojov / Malchárek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 11 (1986), s. 321-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí / Chmielová, Marta, Rusek, Jiří, Weiss, Zdeněk -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách / Rathouský, Jiří, Schneider, Petr, Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3 (1990), s. 343-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech / Mixa, Petr, Orel, Petr -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1992), s. 22-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník" / Doležal, František, Matula, Svatopluk, Myška, Jaromír -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 64, č. 6 (2014), s. 23-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields / Klusáček, Petr, Kolejka, Jaromír, Krejčí, Tomáš, Kunc, J. -- In: Nové trendy - nové nápady 2009 -- S. 500-506
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti snížení spotřeby energie ve sklářském průmyslu modernizací úprav křemenných písků / Babůrek, Jiří, Kolačný, František, Popelák, Ján -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 32, č. 6 (1982), s. 149-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti snížení spotřeby pyroluzitu při zpracování uranových rud severočeské křídy / Martínek, Konstantin, Zubček, Ladislav -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 2 (1987), s. 3-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí / Holoubek, Ivan, 1951-, Kočan, Anton, Pokorný, Bohumil -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 3 (1994), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti spracovania podložných ílov kyslým spôsobom / Kunhalmi, Gabriel, Oslanec, Peter -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 7 (1989), s. 198-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti spracovania scheelitových koncentrátov / Bobok, L. -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 245-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti stanovení energie seismického ohniska / Rudajev, Vladimír -- In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice -- s. 173-180
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnosti stanovení návrhových průtoků na malých povodích modelem KINFIL / Kovář, Pavel -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 197-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti stanovení representativního elementárního objemu v propustném prostředí / Hanzlík, Josef, Jahoda, Karel -- In: Orlice 97 -- s. 105-108
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence / Macháček, Václav, Pelikánová, Milada -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 97
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence / Macháček, Václav, Pelikánová, Milada -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 97
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou / Kolčava, Dalibor, Streško, Vladimír, Toman, Jiří -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)