Listování
od 

Možnosti snížení spotřeby pyroluzitu při zpracování uranových rud severočeské křídy / Martínek, Konstantin, Zubček, Ladislav -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 2 (1987), s. 3-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí / Holoubek, Ivan, 1951-, Kočan, Anton, Pokorný, Bohumil -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 3 (1994), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti spracovania podložných ílov kyslým spôsobom / Kunhalmi, Gabriel, Oslanec, Peter -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 7 (1989), s. 198-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti spracovania scheelitových koncentrátov / Bobok, L. -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 245-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti stanovení energie seismického ohniska / Rudajev, Vladimír -- In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice -- s. 173-180
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnosti stanovení návrhových průtoků na malých povodích modelem KINFIL / Kovář, Pavel -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 197-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti stanovení representativního elementárního objemu v propustném prostředí / Hanzlík, Josef, Jahoda, Karel -- In: Orlice 97 -- s. 105-108
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence / Macháček, Václav, Pelikánová, Milada -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 97
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence / Macháček, Václav, Pelikánová, Milada -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 97
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou / Kolčava, Dalibor, Streško, Vladimír, Toman, Jiří -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti studia antropogenních změn říční sítě na příkladech z povodí Sázavy a Svitavy / Kirchner, Karel, Svobodová, E. -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 47, č. 3 (2013), s. 172-174
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti studia organických zbytků na keramice zvoncových pohárů / Bůzek, František, Jačková, Ivana, Neumannová, Klára, Pavlů, Ivan -- In: Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii -- ISSN 1213-1628 -- Roč. 15, č. 1 (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin / Zembjak, Otto -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 137-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti technické kontroly anomálních projevů horninového masivu v oblasti podzemních staveb / Brož, Milan, Růžek, Bohuslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice -- s. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva / Valášek, Václav -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1991), s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky / Němec, Jaroslav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 4 (2009), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny / Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 7 (2002), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti ukládání CO2 ve střední a východní Evropě
Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech / Vrba, Otakar -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 113-121
Zdroj: ČGS (UNM)