Listování
od 

Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech / Myslil, Vlastimil, 1924-, Stibitz, Michal -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 41, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie / Datel, Josef, Datel, Josef, 1963-, Myslil, Vlastimil -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 8 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Možnosti využití kaolínu pro přípravu syntetických zeolitů / Dubanská, Věra, Strohalmová, Michaela -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 70 (1985), s. 59-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody / Ouzký, Lubomír, Žáček, Ladislav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 3 (2002), s. 70
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata / Sobotka, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 7 (1990), s. 214-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří / Horčička, Lumír, Martinovská, Irena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití modulovaného vodního paprsku při sanaci betonu / Foldyna, Josef, Sitek, Libor -- In: Beton -- Roč. 2, č. 2 (2002), s. 38-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna / Zacios, Jiří -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 1 (1993), s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku / Horčička, Lumír -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 42, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití odvodňování při dobývání pod detritem v OKR / Endel, Karel, Schejbalová, B. -- In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- s. 91-94
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech / Doláková, Nela, Hladilová, Šárka (2006) -- In: Ve službách archeologie VII -- ISBN 80-7275-066-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Možnosti využití podzemní vody z Ralska pro Prahu / Hanzlík, Josef, Maršalko, P. -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 9 (1994), s. 12-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu / Hanzlík, Josef, Maršalko, Pavel -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 9 (1994), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství / Bílý, M. -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 234-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru / Halíř, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2005), s. 48-53, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR) / Kašperáková, Dagmar, Petrová, Vladimíra, Šikula, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference -- Roč. 11, č. 2 (1987), s. 87-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití ultrazvuku v hornictví / Novotný, Ivo -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 153-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane / Rosa, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 4 (1994), s. 147-148
Zdroj: ČGS (UNM)