Listování
od 

Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky / Hudcová, Hana, Mlejnková, Hana, Mojžíšková, Helena, Žáková, Zdeňka -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 49, č. 3 (2007), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov / Bujok, Petr, Grmela, Arnošt, Sedláčková, M. -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 180-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta -- In: Zborník Geotechnika - 2012 - Geotechnics -- S. 343-348
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí / Kubát, Jan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 4 (2006), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorování akustické emise při laboratorních zkouškách horninových zkušebních těles v prostém tlaku / Knejzlík, Jaromír -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 285-292
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš / Budská, Eva, Franče, Pavel, Světlík, Ivo -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 44, č. 2 (2002), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorování bezpečného stavu důlního díla / Holub, Karel, Stodulková, S. -- In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "Diago 2001". Sborník konference -- s. 163-168
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Monitorování časových variací radonu / Vilhelm, Jan (2001) -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost -- ISBN 80-86407-00-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Monitorování geodynamických pohybů na strukturách Českého masívu metodou GPS a jejich geologická interpretace / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Dynamická a evoluční geomorfologie -- s. 20-22
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem / Šilhavý, Martin -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 2 (2001), s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorování indukovaných seismických dějů na dole Mayrau - časové variace útlumu / Růžek, Bohuslav -- In: Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí) -- s. 128-140
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monitorování kontaminace povrchových a podzemních vod vodami z odkališť elektrárenských popílků / Janoušek, Ivan -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 38, č. 11 (1988), s. 297-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorování krátkodobých změn tíže v odlišných geologických podmínkách
Monitorování podzemních vod / Krajča, Jaromil -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorování podzemních vod / Šilhavý, Martin -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 11 (2001), s. 334-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Monitorování recentních pohybů zemského povrchu a hladiny spodní vody v seismoaktivní oblasti západních Čech / Špičák, Aleš -- In: Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy -- s. 46-47
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), s. 119-129
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu / Brož, Milan, Svatoš, J., Štrunc, Jaroslav -- In: Tradiční geomechanické a geofyzikální kolokvium 2008 -- S. 61-78
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Monitorování seizmických jevů v oblasti východních Sudet v období 2000-2001
Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha) / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Novák, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 199-200
Zdroj: ČGS (UNM)