Listování
od 

Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje / Holec, M., Pokorná, K., Pokorný, Richard, 1979- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 61
Zdroj: ČGS (UNM)
Nekrolog za Rajmundem Götzem / Kruťa, Tomáš -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Vědy přírodní. Série A -- ISSN 0323-0627 -- Roč. 42, č. 3 (1993), s. 287-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Některá bezpečnostní rizika ražeb v žulových masivech / Zamarski, Bohumil -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví -- s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů / Čech, František, Černý, Pavel, Exnar, Petr, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 73, č. 4 (1998), s. 347-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud / Podhajský, Miroslav F. -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 4 (1986), s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé adsorpční a technologické vlastnosti přírodních, tepelně upravených a sodou aktivovaných bentonitů z ložisek Ginovci a Rankovci, Jugoslávie
Některé aspekty efektivnosti exploatace tuzemských rud ve vazbě na efektivnost zahraničního obchodu / Hanus, Petr -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 285-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty hospodaření s půdním fondem při uranové prospekci / Veselý, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 11 (1983), s. 363-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni / Kuchovský, Tomáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 114-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni / Kuchovský, Tomáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. roč. 8 (2001), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu / Ivan, Antonín -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 95, č. 4 (1990), s. 283-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty ochrany životního prostředí v severočeské oblasti působení uranového průmyslu / Anděl, Petr, 1953- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 9 (1988), s. 280-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích / Hally, Jan -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 189-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty procesu vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu / Stoklasa, Jaroslav -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 11, č. 3 (2005), s. 13-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Některé aspekty řešení stability skrývkových svahů / Radl, Adolf -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 1 (1988), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem / Maníček, Jiří, Ovčaří, Tomáš -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách / Orel, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 291-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy / Čtyroký, Pavel -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Roč. 32, č. 2 (1997), s. 31-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy / Červinka, Pavel -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Roč. 32, č. 2 (1997), s. 31-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky / Staněk, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 113-122
Zdroj: ČGS (UNM)