Listování
od 

Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov / Straka, Peter -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát / Maheľ, Michal -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekol'ko poznámok k odkryvu pri Markušovciach / Kipikašová, Soňa -- In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy -- Č. 26 (1986), s. 23-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poznámok k tektonickým líniam pod neogénnou výplňou na východnom Slovensku / Rudinec, Rudolf -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 107-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poznámok o krase severozápadnej časti bzybského masívu (Kavkaz,ZSSR) / Mitter, Pavol -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991), s. 143-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení / Blaha, Milan, Molák, Bohumil -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca) / Chmelík, Jaroslav, Hraško, Ĺubomír, Molák, Bohumil -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej) / Dadák, Vladimír, Maťo, Ľuboslav, Štubňa, Slavomír, Víťazková, Dobroslava -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 117-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko poznatkov zo zachytávania a využívania puklinovo-krasových vôd / Hanzel, Vladimír, 1937- -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekotoryje aspekty gidrogeologičeskogo rajonirovanija landšafta v svete rezuľtatov issledovanij processa stoka
Niekotoryje aspekty plejstocennovogo olednenija kralevogoľskich Tatr
Niektoré aspekty hydrologickej regionalizácie krajiny vo svetle výsledkov výskumu odtokového procesu / Solín, Ľubomír -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 38, č. 1 (1986), s. 78-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré aspekty pleistocénneho zalednenia kráľovohoľských Tatier / Škvarček, Arnold -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 38, č. 2-3 (1986), s. 236-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré aspekty postavenia čs. rudného baníctva v súčasnom období / Malchárek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 321-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré chránené prírodné výtvory Stredoslovenského kraja a ich didaktické využitie v geológii / Bizubová, Mária -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 33, č. 6 (1982), s. 223-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré ekonomické aspekty využitia ložísk porfýrového typu prognózovaných vo východoslovenských vulkanitoch / Slavkay, Miroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 236-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré mechanické vlastnosti hornín vo vzťahu k beztrhavinovému plnoprofilovému razeniu banských a podzemných inžinierských diel / Kočí, Michal, Křepelka, František -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 329-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování / Pospíšil, P., Takáčová, J. -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 180-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti Zemplínskeho ostrova / Džuppa, Peter, Šefara, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 302
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy / Biela, Anna, Bielik, Miroslav, Fusán, Oto, Plančár, Jozef, Túnyi, Igor -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 119-133
Zdroj: ČGS (UNM)