Listování
od 

Od klu ke Gisům (3. část). Jak historie formovala základy současných geoinformačních technologií / René, Miloš -- In: Geoinformace -- Roč. 5, č. 1 (2006)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 9 (2009), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Od ortoruly k migmatitu: geochemický test modelu infiltrace taveniny v gföhlské jednotce (moldanubická zóna, Český masív)
Od Pražského jara k rezignaci. Československá společnost v období normalizace. / Junek, Marek (2009) -- In: Česko. Rakousko. Rozděleni - odloučeni - spojeni. -- ISBN 978-80-86382-27-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Od Společnosti pro báňské vědy ke Společnosti pro soubornou mineralogii / Haubelt, Josef, 1932- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 36 (204), s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Od úmrtí J. Barranda uplynulo 100 let / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 10 (1983), s. 300-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Od Venuše k Plutu / Eliáš, Mojmír, 1932- -- In: Ročenka Lidé a Země (1982), s. 93-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou / Mánek, Břetislav -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 30-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let / Hájek, Antonín, 1944-, Pech, Edvard -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 10 (2007), s. 1-2, 4-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori" / Šebečić, Berislav -- In: Rudarsko-geološko-naftni zbornik -- ISSN 0353-4529 -- Roč. 18 (2006), s. 103-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Odběr a zpracování velkoobjemových vzorků / Doležal, Ivo -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Odběry a příprava geologických vzorků, referenční materiály v geologii / Mihaljevič, Martin, Strnad, Ladislav, Šebek, Ondřej (2008) -- In: Moderní analytické metody v geologii -- ISBN 978-80-86238-34-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Odbornost v hydrogeologii a její uplatňování / Šeda, S. -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- ISSN 1802-162X -- Č. 2 (2006), s. 33-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Odborný seminár "Paleogeografia a tektonický vývoj molasových pánví a vulkanitov Západných Karpát" -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech" / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1995), s. 60-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Odchylky teploty, tlaku a převládající směry větru zimní troposféry v letech vysoké a nízké geomagnetické aktivity / Bochníček, Josef, Bucha, Václav, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 36-39
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc. / Opletal, Mojmír -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 17 (2013), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., geograf, karsolog a plukovník v.v. / Hromas, Jaroslav, 1943- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 4 (2002), s. 126
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel Dr. Pavel Doubek / Budil, Petr -- In: Zpravodaj české geologické společnosti 7 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Odešel Jiří Hlávka -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 41 (222), s. 79
Zdroj: ČGS (UNM)