Listování
od 

Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha / Hlásková, Tereza, Lisá, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany / Hlásková, T., Lisá, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2005, č. 13 (2006), s. 6-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech / Hakl, Miroslav, Stalmachová, Barbara -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 3 (2001), s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť / Podhajský, Miroslav F. -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 9 (1993), s. 299-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině / Halounová, Lena, 1956- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 2 (1991), s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře / Dvořák, Igor Jan, 1962-, Kociánová, Milena, 1951-, Pírková, Lucie -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 18-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklady aplikace mineralogie v našem životě / Bauer, Jaroslav -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklady deformací svahů a staveb při změnách hladiny podzemní vody / Rybář, Jan -- In: Sborník příspěvků 27. konference Zakládání staveb -- s. 159-163
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příklady forem kryogenního zvětrávání a odnosu eisgarnské žuly
Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru / Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: 150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006) -- s. 12-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příklady měření projevů seismicity způsobené dopravou / Kaláb, Zdeněk -- In: Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník -- s. 93-96
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příklady použití 18O při studiu malých povodí a drenáží / Bůzek, František, Kadlecová, Renata -- In: Vybrané výsledky projektu labe IV 2003-2006 -- ISBN 978-80-02-01947-3 -- 16
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příklady použití geofyzikálních a geotechnických prací v krasových oblastech, se zvláštním zřetelem na Holštejnsko v Moravském krasu / Duras, R., Kalenda, Pavel, Kučera, J. -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 27, - (2008), s. 128-133
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příklady použití morfometrické analýzy vrás
Příklady projevů křehké tektoniky v permokarbonu boskovické brázdy / Havíř, Josef, 1970- -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklady svahových deformací ve vývoji reliéfu východní Moravy / Kirchner, Karel, Krejčí, K. -- In: Proměny krajiny a udržitelný rozvoj -- ISBN 80-7044-407-X -- s. 98-105
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příklady užití vybraných matematických metod při hodnocení pylového diagramu
Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších / Klimeš, Jan, Rybář, Jan -- In: Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- S. 73-78
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příklady výsledků kombinace studia duktilní a křehké deformace / Havíř, Josef, 1970- -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Příklady využití obrazové analýzy v mineralogii a petrografii / Ščučka, Jiří -- In: Mikroskopie 2002. Sborník přednášek -- s. 29-39
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG