Listování
od 

Příspěvek k inženýrskogeologickým poměrům areálu FaSt-VUT na Barvičově ulici v Brně / Čermáková, Ludmila, Prostějovská, Miroslava -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 74-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k juvenilním goniatitům Gaeblerova mořského horizontu (československá část hornoslezské pánve, namur A)
Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika) / Boorová, D., Jansa, L. F., Matýsek, D., Skupien, P., Vašíček, Zdeněk -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické -- Roč. 93, - (2008), s. 185-217
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika) / Boorová, Daniela, Jansa, Lubomír, Matýsek, Dalibor, 1960-, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 185-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k lomové houževnatosti hornin a metodice jejího měření / Vavro, Leona -- In: Víceúrovňový design pokrokových materiálů - 2008. Sborník doktorské konference -- S. 21-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k loužení magnezitových surovin roztoky chloridu amonného / Matouš, Karel, Tržil, Jan, Ullrych, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 7 (1993), s. 214-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k měření pevnosti v tlaku u karbonských klastických sedimentárních hornin / Konečný, Pavel -- In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 79-83
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu / Očenášek, Vladimír -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 4 (1991), s. 119-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k metodice hydrogeologického výzkumu krystalinika Českého masívu / Sarga, Karel -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 123-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k metodice měření šikmého zvrstvení / Adamovič, Jiří, 1965-, Raus, Martin -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 226-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů / Halas, Petr -- In: Ph.D. Workshop 2007 Proceedings -- S. 5-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k metodologii klimatické regionalizace České republiky
Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve) / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 35, č. 1 (1986), s. 65-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralizaci dislokací v okolí Tišnovské Nové Vsi / Šouba, Milan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 185-191, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru / Malec, Jan, Novák, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 177-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Materialia Archeologica Slovaca -- s. 255-270
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvěk k mineralogii jamesonitů
Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit / Pažout, Richard, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 290-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr, Hofmanová, Radka -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov / Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 226-229
Zdroj: ČGS (UNM)