Listování
od 

Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů / Halas, Petr -- In: Ph.D. Workshop 2007 Proceedings -- S. 5-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k metodologii klimatické regionalizace České republiky
Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve) / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 35, č. 1 (1986), s. 65-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralizaci dislokací v okolí Tišnovské Nové Vsi / Šouba, Milan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 185-191, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru / Malec, Jan, Novák, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 177-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky / Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Materialia Archeologica Slovaca -- s. 255-270
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvěk k mineralogii jamesonitů
Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit / Pažout, Richard, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 290-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr, Hofmanová, Radka -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov / Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 226-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika) / Červený, Aleš, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika) / Červený, Aleš, 1974-, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 185-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína / Reif, Jaroslav, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 1 (1984), s. 101
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory / Pertoldová, Jaroslava, Scharmová, Marta -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 146-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii zlata z oskavského rozsypu u obce Břevenec / Bouška, Martin, Jiránek, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 43, č. 3 (1994), s. 193-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Stavební konstrukce z pohledu geotechniky. Sborník příspěvků česko - slovenské konference -- S. 97-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k morálnímu kodexu důlního měřiče / Novák, Josef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací -- s. 14, G 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu / Slezák, Ladislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 217-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991 / Rojíček, Petr, Učeň, František -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 27-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách / Dolejš, Ivan, Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 186
Zdroj: ČGS (UNM)