Listování
od 

Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr, Hofmanová, Radka -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov / Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 226-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika) / Červený, Aleš, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika) / Červený, Aleš, 1974-, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 185-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína / Reif, Jaroslav, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 1 (1984), s. 101
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory / Pertoldová, Jaroslava, Scharmová, Marta -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 146-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k mineralogii zlata z oskavského rozsypu u obce Břevenec / Bouška, Martin, Jiránek, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 43, č. 3 (1994), s. 193-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Stavební konstrukce z pohledu geotechniky. Sborník příspěvků česko - slovenské konference -- S. 97-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k morálnímu kodexu důlního měřiče / Novák, Josef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací -- s. 14, G 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu / Slezák, Ladislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 217-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991 / Rojíček, Petr, Učeň, František -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 27-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách / Dolejš, Ivan, Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 186
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k objasnění původu stříbra v Čechách okolo roku 1000 / Šrein, Vladimír -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- 7/2, - (2003), s. 625-631
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek k odhadu účinků atmosférické depozice dusíku a síry / Fottová, Daniela, Skořepa, Jaroslav, Skořepová, Irena -- In: Ovzduší 2009 -- ISBN 978-80-210-4829-4 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu / Vlašímský, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 185-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k otázce platnosti Davisovy teorie geomorfologického cyklu / Krejčí, Jan -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 3 (1992), s. 146-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník / Nývlt, Daniel, 1976-, Štěpančíková, Petra, Vídeňský, Aleš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit / Nývlt, Daniel, Štěpančíková, Petra, Vídeňský, Aleš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit / Nývlt, D., Štěpančíková, Petra, Vídeňský, A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, - (2007), s. 35-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály / Štelcl, Jindřich, 1956- -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 127-129
Zdroj: ČGS (UNM)