Listování
od 

Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Stavební konstrukce z pohledu geotechniky. Sborník příspěvků česko - slovenské konference -- S. 97-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k morálnímu kodexu důlního měřiče / Novák, Josef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací -- s. 14, G 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu / Slezák, Ladislav -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 217-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991 / Rojíček, Petr, Učeň, František -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 27-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách / Dolejš, Ivan, Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 186
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k objasnění původu stříbra v Čechách okolo roku 1000 / Šrein, Vladimír -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- 7/2, - (2003), s. 625-631
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek k odhadu účinků atmosférické depozice dusíku a síry / Fottová, Daniela, Skořepa, Jaroslav, Skořepová, Irena -- In: Ovzduší 2009 -- ISBN 978-80-210-4829-4 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu / Vlašímský, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 185-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k otázce platnosti Davisovy teorie geomorfologického cyklu / Krejčí, Jan -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 3 (1992), s. 146-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník / Nývlt, Daniel, 1976-, Štěpančíková, Petra, Vídeňský, Aleš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit / Nývlt, Daniel, Štěpančíková, Petra, Vídeňský, Aleš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit / Nývlt, D., Štěpančíková, Petra, Vídeňský, A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, - (2007), s. 35-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály / Štelcl, Jindřich, 1956- -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 127-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu / Dopita, Miloslav, Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 41-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu / Seifert, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu / Holub, František V. -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 117-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Erica -- Č. 5 (1996), s. 3-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku / Jiránek, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 31-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k petrografii reakčních vápenatých skarnů v Sokolí na třebíčsku / Houzar, Stanislav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Č. 14 (1985), s. 9-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k petrologii pláště žulovského masívu