Listování
od 

Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších / Sekaninová, Dagmar -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 27, č. 2 (1990), s. 66-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště / Bezvoda, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 23, č. 2 (1983), s. 61-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu / Lacina, Jan, Vašátko, J. -- In: Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz -- s. 189-195
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny / Skořepa, Hynek, 1975- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 9 (2006), s. 53-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy / Ďurďová, Libuše, Pudelka, Pavel, Skryjová, Jana -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání vzniku říčních teras / Novák, Václav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 92, č. 2 (1987), s. 98-104, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání zeolitizace oligoklasu a andezinu / Dubanská, Věra, Rykl, Drahoš -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 62 (1983), s. 43-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace / Lacina, Jan -- In: Fyzickogeografický sborník 3 -- s. 110-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech / Halas, Petr, Lacina, Jan -- In: Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství -- S. 65-73
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k praktickému výpočtu množství jílových minerálů ze záznamů zhotovených na rentgenografickém difraktometru / Skála, Josef -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Roč. 1982, č. 3-4 (1983), s. 59-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k predikaci samovznícení uhlí / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- č. 4 (2004), s. 17-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek k problematice faciální a paleogeografické analýzy magurského flyše / Eliáš, Mojmír, 1932- -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 84-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ / Kvaček, Milan, 1930-1993, Rezek, Karel -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice vyhledávání bohatších rudních ložisek Českého masívu / Květoň, Petr -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 263-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje / Lochovský, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 45, č. 3 (2003), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí / Begič, Sabič, Havrda, Jiří, Okič, Muhamad, Pašič, Zijad -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L -- Roč. 1982, č. 9 (1983), s. 267-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice zdrojů radonu v jeskyních Moravského krasu / Plachý, Stanislav -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 7-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů / Mazáček, Jan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů / Růžička, Miloš, 1938-, Růžičková, Eliška -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 4 (1988), s. 418-419
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice / Spanilá, Tamara -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics. Vodohospodársky časopis -- Roč. 42, č. 6 (1994), s. 393-401
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH