Listování
od 

Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech / Halas, Petr, Lacina, Jan -- In: Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství -- S. 65-73
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k praktickému výpočtu množství jílových minerálů ze záznamů zhotovených na rentgenografickém difraktometru / Skála, Josef -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Roč. 1982, č. 3-4 (1983), s. 59-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k predikaci samovznícení uhlí / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- č. 4 (2004), s. 17-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek k problematice faciální a paleogeografické analýzy magurského flyše / Eliáš, Mojmír, 1932- -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 84-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ / Kvaček, Milan, 1930-1993, Rezek, Karel -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice vyhledávání bohatších rudních ložisek Českého masívu / Květoň, Petr -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 263-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje / Lochovský, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 45, č. 3 (2003), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí / Begič, Sabič, Havrda, Jiří, Okič, Muhamad, Pašič, Zijad -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L -- Roč. 1982, č. 9 (1983), s. 267-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice zdrojů radonu v jeskyních Moravského krasu / Plachý, Stanislav -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 7-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů / Mazáček, Jan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 1 (1992), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů / Růžička, Miloš, 1938-, Růžičková, Eliška -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 4 (1988), s. 418-419
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice / Spanilá, Tamara -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics. Vodohospodársky časopis -- Roč. 42, č. 6 (1994), s. 393-401
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice / Spanilá, Tamara -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 42, č. 6 (1994), s. 393-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k půdním poměrům okolí Jaroměřic n. Rokytnou / Sekaninová, Dagmar -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 23, č. 2 (1986), s. 31-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k půdním poměrům okolí Nedvědic na Českomoravské vrchovině / Sekaninová, Dagmar -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 23, č. 3 (1986), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině / Lacina, Jan -- In: Fyzickogeografický sborník . 6, Fyzická geografie a trvalá udržitelnost -- S. 165-169
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1991), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách / Vavro, Leona -- In: PhD. Workshop 2008 Proceedings -- S. 77-79
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k tektonice katovického výběžku moldanubika v sz. okolí Strakonic / Urban, Michal -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 46-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k tektono-magmatickému vývoji jádra svratecké klenby moravika