Listování
od 

Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů / Malysiak, Vratislav, Řepka, Vlastimil -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 117-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží hora u Katovic / Hanzlík, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 32, č. 1-2 (1992), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek karotáže ke studiu mechanických vlastností metamorfovaného horninového masívu Escambray
Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi / Hrubanová, Jiskra -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genetické klasifikaci ložisek nerostných surovin / Havelka, Jaroslav, 1931- -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných materiálů v keprnické klenbě / Šitavanc, Dalibor -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 1 (1987), s. 98-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných minerálů v keprnické klenbě / Šitavanc, Dalibor -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 1 (1987), s. 98-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno) / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova / Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Zeman, Josef -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 81-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genezi pararul jádra desenské klenby / René, Miloš -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 235-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině / Brzák, Martin -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 86 (2001), s. 175-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia / Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Martinec, Petr, Pruner, Petr -- In: Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK -- s. 131-134
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek ke geochemii Fe-sulfidů v uhlí SHR / Dubanský, Alois, 1929-, Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke geochemii hélia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu / Michalíček, Miroslav, Obr, František -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 87 (1988), s. 71-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- - (1996), s. 118-119
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 118-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke geografii Bavorského lesa a Šumavy
Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 81-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke geologii střední a jižní části série Branné / Vocilka, Mojmír -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Série A - scientiae naturales -- Č. 16 (1981), s. 71-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke geomorfologii chráněných přírodních výtvorů Ostaš a Kočičí skály / Vítek, Jan, 1946- -- In: Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny -- Č. 13-14 (1982), s. 5-14, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)