Listování
od 

Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu / Havlíček, Pavel, Štor, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet) / Dašková, Jiřina -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 92-94
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách / Paděra, Karel, 1923-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Předčasná geologická úmrtí / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 132-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby / Hanžl, Pavel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 63-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Předkarbonská metamorfní historie zaznamenaná v metabazitech mariánskolázeňského komplexu, západní Čechy
Předkrystalizační vývoj magmatitů, vulkanitů a některých metamorfitů (hypotéza formování magmat a některých metamorfitů koagulační homogenizací) / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 38 (1983), s. 9-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov) / Veselý, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
Předložení výsledků terénních měření VP na mapách a řezech
Předmetamorfní původ fylitů na Kraslicku / Souček, Jiří, Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 4 (1988), s. 383-393
Zdroj: ČGS (UNM)
Předmluva / Musil, Rudolf, 1926-, Vaněk, Miroslav -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Předmluva k 23. svazku Antropozoika
Předmluva (K 75. narozeninám RNDr. Pavla Povondry, DrSc.)
Předmluva ke Knize o pravěku / Roček, Zbyněk -- In: Kniha o pravěku -- s. 6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předmostí - vyhodnocení fauny z výzkumu v roce 1992 / Nývltová-Fišáková, Miriam -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [3]
Zdroj: ČGS (UNM)
Předmostí 2, excavations 1989-1992 / Frechen, M., Ložek, Vojen, Svoboda, Jiří, Svobodová, Helena, Škrdla, Petr -- In: Paleolithic in the Middle Danube Region -- s. 147-171
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předmostí after 110 Years / Ložek, Vojen, Svoboda, J., Svobodová, H., Škrdla, P. -- In: Journal of Field Archaeology -- Roč. 21, č. 4 (1994), s. 457-472
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přednosti magnetometrů využívajících Overhauserův jev / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISBN 80-248-0499-9 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Předpokládané důvody vzniku sesuvu v neogenních mořských jílech (Brno-Medlánky) / Poul, Ivan -- In: Zakládání staveb 2007 -- ISBN 978-80-7204-544-0 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předpokládaný regionální obraz pole napětí v geodynamickém modelu Českého masívu / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Proceedings "Current Trends in Seismology and Engineering Geophysics" -- s. 109-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH